top of page

Generelle salgsvilkår hos AGS-TECH Inc

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Nedenfor finder du the GENERELLE SALGSVILKÅR OG BETINGELSER for AGS-TECH Inc. Sælger AGS-TECH Inc. indsender en kopi af disse vilkår og betingelser sammen med tilbud og tilbud til sine kunder. Disse er generelle salgsvilkår og -betingelser for sælger AGS-TECH Inc. og bør ikke anses for at være gyldige for enhver transaktion. Bemærk dog, at for eventuelle afvigelser eller ændringer af disse generelle salgsvilkår og -betingelser skal købere kontakte AGS-TECH Inc og indhente skriftlig godkendelse. Hvis der ikke eksisterer en gensidigt aftalt ændret version af salgsvilkår og -betingelser, gælder disse vilkår og betingelser for AGS-TECH Inc., som er angivet nedenfor. Vi ønsker også at understrege, at det primære mål for AGS-TECH Inc. er at levere produkter og tjenester, der opfylder eller overgår kundernes forventninger, og gør dets kunder globalt konkurrencedygtige. Derfor vil forholdet mellem AGS-TECH Inc. altid være mere et langsigtet oprigtigt forhold og partnerskab med sine kunder og ikke et, der er baseret på ren formalitet.

 

1. ACCEPT. Dette forslag udgør ikke et tilbud, men er en opfordring til Køber om at afgive en ordre, hvilken invitation skal være åben i tredive (30) dage. Alle ordrer er betinget af endelig skriftlig accept af AGS-TECH, INC. (herefter benævnt "sælger")

 

Vilkårene og betingelserne heri gælder for og styrer købers ordre, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og købers ordre, har vilkårene og betingelserne heri forrang. Sælger gør indsigelse mod inklusion af andre eller yderligere vilkår foreslået af køber i sit tilbud, og hvis de er inkluderet i købers accept, vil en kontrakt om salg resultere i sælgers vilkår og betingelser, der er anført heri.

 

2. LEVERING. Den angivne leveringsdato er vores bedste estimat baseret på nuværende planlægningskrav og kan afviges fra uden ansvar i en rimelig længere periode efter sælgers skøn på grund af fremstillingsbetingelser. Sælger er ikke ansvarlig for manglende levering på en bestemt dato eller datoer inden for en bestemt tidsperiode i tilfælde af vanskeligheder eller årsager uden for sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, Guds eller den offentlige fjendes handlinger, statslige ordrer, restriktioner eller prioriteter, brande, oversvømmelser, strejker eller andre arbejdsnedlæggelser, ulykker, katastrofer, krigsforhold, optøjer eller civil uro, mangel på arbejdskraft, materiale og/eller transport, juridiske indgreb eller forbud, embargoer, misligholdelser eller forsinkelser hos underleverandører og leverandører, eller lignende eller forskellige årsager, som gør ydeevne eller rettidig levering vanskelig eller umulig; og i sådanne tilfælde skal Sælger ikke pådrage sig eller være underlagt noget som helst ansvar. Køber skal på grund af en sådan årsag ikke have nogen fortrydelsesret eller nogen ret til at suspendere, forsinke eller på anden måde forhindre Sælger i at fremstille, forsende eller opbevare for Købers regning materiale eller andre varer købt i henhold til aftalen, eller at tilbageholde betaling derfor. Købers accept af levering udgør et afkald på ethvert krav om forsinkelse. Hvis varer klar til forsendelse på eller efter den planlagte leveringsdato ikke kan afsendes på grund af købers anmodning eller af anden grund uden for sælgers kontrol, skal betaling ske inden for tredive (30) dage efter, at køber har fået meddelelse om, at samme

 

er klar til forsendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og sælger. Hvis forsendelsen på noget tidspunkt udskydes eller forsinkes, skal Køber opbevare det samme for Købers risiko og regning, og hvis Køber undlader eller nægter at opbevare det samme, har Sælger ret til at gøre dette for Købers risiko og regning.

 

3. FRAGT/RISIKO FOR TAB. Medmindre andet er angivet, sker alle forsendelser FOB, forsendelsessted, og køber accepterer at betale alle omkostninger for transport, inklusive forsikring. Køber påtager sig al risiko for tab og beskadigelse fra det tidspunkt, hvor varen er deponeret hos fragtføreren

 

4. INSPEKTION/AFVISNING. Køber har ti (10) dage efter modtagelse af varer til at inspicere og enten acceptere eller afvise. Hvis varer afvises, skal skriftlig meddelelse om afvisning og de specifikke årsager derfor sendes til sælger inden for en sådan frist på ti (10) dage efter modtagelsen. Undladelse af at afvise varer eller underrette Sælger om fejl, mangler eller anden manglende overholdelse af aftalen inden for en sådan ti (10) dages periode, udgør en uigenkaldelig accept af varer og indrømmelse af, at de fuldt ud overholder aftalen.

 

5. ENGENGELIGE UDGIFTER (NRE), DEFINITION/BETALING. Når det bruges i Sælgers tilbud, bekræftelse eller anden kommunikation, defineres NRE som en engangsomkostning for Køber for (a) ændring eller tilpasning af Sælgers ejet værktøj for at tillade fremstilling til Købers nøjagtige krav, eller (b) analysen og præcis definition af købers krav. Køber skal endvidere betale for eventuelle nødvendige reparationer eller udskiftninger af værktøj efter værktøjslevetiden specificeret af Sælger.

 

På det tidspunkt, hvor ikke-tilbagevendende udgifter er specificeret af Sælger, skal Køber betale 50 % heraf sammen med sin Indkøbsordre og restbeløbet heraf efter Købers godkendelse af designet, prototypen eller de producerede prøver.

 

6. PRISER OG SKATTER. Ordrer accepteres på basis af angivne priser. Enhver ekstraudgift, som Sælger pådrager sig på grund af forsinkelser i modtagelse af detaljer, specifikationer eller andre relevante oplysninger, eller på grund af ændringer anmodet af Køber, skal betales af Køber og betales på faktura. Køber skal ud over købesummen påtage sig og betale alle salg, brug, punktafgifter, licenser, ejendom og/eller andre skatter og afgifter sammen med eventuelle renter og bøder herfor samt udgifter i forbindelse hermed, der vokser ud af, i forbindelse med, påvirker eller vedrører salg af ejendom, servicering af andre emner i denne ordre, og Køber skal holde Sælger skadesløs og redde og holde Sælger skadesløs fra og imod ethvert krav, krav eller ansvar for sådanne skatter eller skatter, renter eller

 

7. BETALINGSBETINGELSER. Bestilte varer vil blive faktureret som forsendelser, og betaling til sælger skal være netto kontant i amerikanske midler, tredive (30) dage fra datoen for forsendelse fra sælger, medmindre andet er angivet skriftligt. Der gives ingen kontantrabat. Hvis Køber forsinker fremstilling eller forsendelse, forfalder betalingen af færdiggørelsesprocenten (baseret på kontraktprisen) øjeblikkeligt.

 

8. SENOPLADNING. Hvis fakturaer ikke betales til forfaldstid, accepterer Køber at betale forsinket gebyr på den ubetalte restance med en sats på 1 ½ % heraf pr. måned.

 

9. OMKOSTNINGER TIL AFHANDLING. Køber accepterer at betale alle omkostninger, inklusive men ikke begrænset til alle advokatsalærer, i tilfælde af at Sælger skal henvise Købers konto til en advokat med henblik på indsamling eller håndhævelse af nogen af salgsvilkårene og -betingelserne.

 

10. SIKKERHEDSINTERESSER. Indtil betaling modtages i sin helhed, skal Sælger beholde en sikkerhedsinteresse i varerne nedenfor, og Køber bemyndiger Sælger til på Købers vegne at udføre en standardfinansieringsopgørelse, der angiver Sælgers sikkerhedsinteresser, der skal indgives i henhold til de gældende arkiveringsbestemmelser eller ethvert andet dokument, der er nødvendigt for at perfekt Sælgers sikkerhedsinteresse i varerne i enhver stat, land eller jurisdiktion. På Sælgers anmodning skal Køber straks udføre enhver sådan dokumentation.

 

11. GARANTI. Sælger garanterer, at de solgte komponentvarer vil opfylde de specifikationer, der er angivet skriftligt af Sælger. Hvis Købers ordre er for et komplet optisk system, fra billede til objekt, og Køber leverer alle oplysninger om dets krav og brug, garanterer Sælger også systemets ydeevne inden for de karakteristika, der er angivet skriftligt af Sælger.

 

Sælger giver ingen garanti for egnethed eller salgbarhed og ingen garanti mundtlig eller skriftlig, udtrykkelig eller underforstået, undtagen som specifikt angivet heri. Bestemmelserne og specifikationerne vedlagt hertil er kun beskrivende og skal ikke forstås som garantier. Sælgers garanti gælder ikke, hvis andre end sælger uden skriftligt samtykke fra sælger har udført arbejde eller foretaget ændringer i de af sælger leverede varer.

 

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab eller særlige indirekte følgeskader som følge af produktionstab eller andre skader eller tab som følge af svigt af sælgers varer eller levering fra sælger af mangelfulde varer eller på grund af ethvert andet brud på denne kontrakt fra sælgers side. Køber frasiger sig hermed enhver ret til skadeserstatning i tilfælde af, at denne ophæver denne kontrakt på grund af brud på garantien. Denne garanti omfatter kun den oprindelige køber. Ingen efterfølgende køber eller bruger er dækket.

 

12. ERSTATNING. Køber indvilliger i at holde Sælger skadesløs og spare den skadesløs fra og imod ethvert krav, krav eller ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med Sælgers salg af varerne eller Købers brug af varerne, og dette omfatter, men er ikke begrænset til, skader på ejendom eller personer. Køber accepterer på egen regning at forsvare ethvert søgsmål mod sælger vedrørende krænkelse (herunder medvirkende krænkelse) af et hvilket som helst USA-patent eller andet patent, der dækker alle eller dele af varerne leveret i henhold til en ordre, dets fremstilling og/eller dets brug, og vil betale omkostninger, gebyrer og/eller erstatning tildelt Sælger for en sådan krænkelse ved en endelig retsafgørelse; forudsat at Sælger straks underretter Køber om enhver anklage eller sag for en sådan krænkelse og tilbyder Køber forsvaret af et sådant søgsmål; Sælger har ret til at lade sig repræsentere i et sådant forsvar for sælgers regning.

 

13. PROPRIETÆRE DATA. Alle specifikationer og teknisk materiale indsendt af Sælger og alle opfindelser og opdagelser gjort af Sælger i forbindelse med udførelsen af enhver transaktion baseret derpå er Sælgers ejendom og er fortrolige og må ikke videregives til eller diskuteres med andre. Alle sådanne specifikationer og teknisk materiale, der indsendes sammen med denne ordre eller ved udførelse af enhver transaktion baseret herpå, skal returneres til Sælger efter anmodning. Beskrivende oplysninger, der er leveret med denne ordre, er ikke bindende med hensyn til detaljer, medmindre det er bekræftet korrekt af Sælger ved anerkendelse af en ordre vedrørende dette.

 

14. ÆNDRINGER AF AFTALE. De heri indeholdte vilkår og betingelser og eventuelle andre vilkår og betingelser angivet i Sælgers forslag eller specifikationer knyttet hertil, hvis nogen, udgør den fuldstændige aftale mellem Sælger og Køber og skal erstatte alle tidligere mundtlige eller skriftlige erklæringer eller forståelser af enhver art afgivet af parterne eller deres repræsentanter. Ingen erklæring efter accept af denne ordre, der foregiver at ændre de nævnte vilkår og betingelser, er bindende, medmindre det er givet skriftligt samtykke fra en behørigt autoriseret medarbejder eller leder af Sælger.

 

15. AFBRYDELSE OG MIDDEL. Denne ordre må ikke imødegås, annulleres eller ændres af køberen, og køberen må heller ikke på anden måde forårsage, at arbejdet eller forsendelsen bliver forsinket, undtagen med skriftligt samtykke og på de vilkår og betingelser, der er godkendt af sælgeren skriftligt. Et sådant samtykke gives, hvis overhovedet, kun på betingelse af, at Køber skal betale Sælger rimelige annulleringsgebyrer, som omfatter kompensation for de afholdte omkostninger, overhead og tabt fortjeneste. I tilfælde af at køber annullerer denne kontrakt uden sælgers skriftlige samtykke eller misligholder denne kontrakt ved at undlade at overholde sælger for misligholdelse af kontrakten og skal betale sælger erstatning som følge af sådan misligholdelse, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, direkte og indirekte skader, afholdte omkostninger og advokatsalærer. Hvis Køber er i misligholdelse i henhold til denne eller enhver anden kontrakt med Sælger, eller hvis Sælger på et hvilket som helst tidspunkt ikke er tilfreds med Købers økonomiske ansvar, har Sælger ret til, uden at det berører andre juridiske retsmidler, at suspendere leverancer i henhold hertil, indtil sådanne misligholdelse eller betingelse afhjælpes.

 

16. KONTRAKTSTED. Enhver kontrakt, der opstår som følge af afgivelse af ordrer og accept heraf af Sælger, skal være en New Mexico-kontrakt og skal fortolkes og administreres til alle formål i henhold til lovene i staten New Mexico. Bernalillo County, NM er hermed udpeget som retssagen for enhver handling eller procedure, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale.

 

17. BEGRÆNSNING AF HANDLING. Enhver handling fra Købers side mod Sælger for misligholdelse af denne kontrakt eller garantien beskrevet heri vil blive forældet, medmindre det påbegyndes inden for et år efter leveringsdatoen eller fakturaen, alt efter hvad der er først.

bottom of page