top of page

Muntatges Mecànics

Mechanical Assembly

Muntatge Mecànic

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Conjunts mecànics formats per boles d'acer, molles i components mecanitzats

Welded metal components made by AGS-TECH

Components metàl·lics soldats fabricats per AGS-TECH

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Muntatges mecànics amb tot tipus de fixacions de prestatgeria i fabricats a mida

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Muntatges mecànics amb claus, rosques i elements de màquina personalitzats

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

Muntatge d'acer soldat per AGS-TECH Inc.

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Muntatge soldat d'acer inoxidable amb acabat mirall per AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Muntatge mecànic de peces de precisió per AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

Components mecanitzats per CNC, moletejats, roscats i muntats

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Peces de llautó niquelat assemblades a un tub

Muntatge mecànic personalitzat per AGS-TECH Inc.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

Dial mecanitzat i conjunt d'engranatges - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

Conjunt d'engranatges i esfera mecanitzats per a manòmetres fabricats per AGS-TECH Inc.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Muntatge de femella hexagonal

Fabricació d'un conjunt de femelles hexagonals

Muntatge de peces de metall soldades per AGS-TECH Inc.

Pump Assembly

Muntatge de la bomba

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Muntatge mecànic - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Muntatge de coixinets de passador

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

Coixinets de pin d'AGS-TECH Inc.

Bearing Assembly

Muntatge de coixinets

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

Conjunt de coixinets d'AGS-TECH Inc.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Conjunts mecànics de precisió per a aplicacions industrials - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Components mecanitzats i muntats amb precisió per a aplicacions de segellat -

AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Muntatge mecànic de fibra de carboni tipus Wing-I per a automòbils

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Muntatge mecànic i soldadura -

AGS-TECH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Conjunts de precisió de frontisses, molles, cargols i altres components - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Muntatge de cadena personalitzat - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Muntatges mecànics Tipus Wing-E de fibra de carboni

Custom chain assembly

Muntatge de cadena personalitzat

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

Fabricació i muntatge mecànic de manòmetres de pressió personalitzats per AGS-TECH Inc.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Part posterior dels conjunts de manòmetres personalitzats  

bottom of page