top of page

Condicións xerais de vendas en AGS-TECH Inc

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

A continuación atoparás as TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA de AGS-TECH Inc. O vendedor AGS-TECH Inc. envía unha copia destes termos e condicións xunto con ofertas e presupostos aos seus clientes. Estes son os termos e condicións xerais de venda do vendedor AGS-TECH Inc. e non deben considerarse válidos para todas as transaccións. Non obstante, teña en conta que para calquera desviación ou modificación destes termos e condicións xerais de venda, os compradores deben contactar con AGS-TECH Inc e obter a aprobación por escrito. Se non existe unha versión modificada mutuamente acordada dos termos e condicións de venda, aplicaranse estes termos e condicións de AGS-TECH Inc. que se indican a continuación. Tamén queremos enfatizar que o obxectivo principal de AGS-TECH Inc. é ofrecer produtos e servizos que cumpran ou superen as expectativas dos clientes e que os fagan competitivos a nivel mundial. Polo tanto, a relación de AGS-TECH Inc. será sempre máis unha relación sincera a longo prazo e unha asociación cos seus clientes e non unha que se basee na pura formalidade.

 

1. ACEPTACIÓN. Esta proposta non constitúe unha oferta, senón que é unha invitación ao Comprador para que faga un pedido, cuxa invitación estará aberta durante trinta (30) días. Todos os pedidos están suxeitos á aceptación final por escrito de AGS-TECH, INC. (en diante denominado "vendedor")

 

Os termos e condicións deste documento aplicaranse e rexerán a orde do comprador e, en caso de incoherencia entre estes termos e condicións e a orde do comprador, prevalecerán os termos e condicións aquí indicados. O vendedor oponse á inclusión de calquera condicións diferentes ou adicionais propostas polo comprador na súa oferta e, se están incluídas na aceptación do comprador, un contrato de venda dará lugar aos termos e condicións do vendedor aquí indicados.

 

2. ENTREGA. A data de entrega citada é a nosa mellor estimación baseada nos requisitos actuais de programación e pode desviarse sen responsabilidade por un período razoablemente máis longo a criterio do Vendedor debido a continxencias de fabricación. O vendedor non será responsable da falta de entrega nunha data ou datas específicas dentro dun período de tempo específico en caso de dificultades ou causas alleas ao seu control, incluíndo, pero non limitado a, actos de Deus ou do inimigo público, ordes gobernamentais, restricións. ou prioridades, incendios, inundacións, folgas ou outros paros laborais, accidentes, catástrofes, condicións bélicas, disturbios ou conmoción civil, escaseza de traballo, material e/ou transporte, interferencias ou prohibicións legais, embargos, impagos ou atrasos de subcontratas e provedores, ou causas similares ou diferentes que dificulten ou imposibiliten a execución ou a entrega oportuna; e, en tal caso, o Vendedor non incorrerá nin estará suxeito a ningunha responsabilidade. O Comprador non terá, por razón de tal causa, ningún dereito de cancelación, nin ningún dereito a suspender, demorar ou impedir de calquera outra forma que o Vendedor fabrique, envíe ou almacene por conta do Comprador calquera material ou outros bens comprados a continuación, nin para reter o pago por iso. A aceptación da entrega por parte do comprador constituirá unha renuncia a calquera reclamación por atraso. Se as mercadorías listas para o seu envío na data de entrega programada ou despois da data de entrega programada non se poden enviar debido á solicitude do Comprador ou por calquera outra razón allea ao control do Vendedor, o pago realizarase dentro dos trinta (30) días posteriores á notificación ao Comprador de que o mesmo

 

están listos para o envío, salvo que o comprador e o vendedor pactaron o contrario por escrito. Se nalgún momento o envío se apraza ou se atrasase, o Comprador almacenará o mesmo por conta e risco do Comprador e, se o Comprador falla ou rexeita almacenalo, o Vendedor terá dereito a facelo por conta e risco do Comprador.

 

3. CARGA/RISCO DE PERDA. A menos que se indique o contrario, todos os envíos realízanse FOB, lugar de envío e o Comprador acepta pagar todos os gastos de transporte, incluído o seguro. O comprador asume todos os riscos de perdas e danos desde o momento en que a mercancía se deposita no transportista

 

4. INSPECCIÓN/ REXEITAMENTO. O comprador terá dez (10) días despois da recepción da mercadoría para inspeccionar e aceptar ou rexeitar. Se as mercadorías son rexeitadas, deberá enviarse ao vendedor un aviso por escrito de rexeitamento e as razóns específicas polo tanto no prazo de dez (10) días despois da súa recepción. O non rexeitar os bens ou notificar ao Vendedor os erros, escaseza ou outro incumprimento do acordo no prazo de dez (10) días constituirá a aceptación irrevogable dos bens e a admisión de que cumpren totalmente o acordo.

 

5. GASTOS NON RECURRENTES (NRE), DEFINICIÓN/PAGO. Sempre que se utilice na cotización, recoñecemento ou outra comunicación do Vendedor, NRE defínese como un custo único asumido polo Comprador para (a) a modificación ou adaptación das ferramentas propias do Vendedor para permitir a fabricación segundo os requisitos exactos do Comprador, ou (b) a análise e definición precisa dos requisitos do comprador. O comprador pagará ademais as reparacións ou substitucións necesarias das ferramentas despois da vida útil especificada polo vendedor.

 

No momento en que o Vendedor especifique os Gastos non recorrentes, o Comprador pagará o 50% dos mesmos coa súa Orde de Compra e o saldo dos mesmos tras a aprobación do deseño, prototipo ou mostras producidos por parte do Comprador.

 

6. PREZOS E IMPOSTOS. Os pedidos son aceptados en base aos prezos indicados. Calquera gasto adicional incorrido polo Vendedor debido a atrasos na recepción de detalles, especificacións ou outra información pertinente, ou por mor de cambios solicitados polo Comprador será a cargo do Comprador e aboarase mediante factura. O Comprador, ademais do prezo de compra, asumirá e pagará todas as vendas, usos, impostos especiais, licenzas, propiedade e/ou outros impostos e taxas, xunto cos xuros e sancións e gastos relacionados con eles derivados de, relacionados con, que afecte ou se refira á venda de bens, servizos ou outros asuntos obxecto deste pedido, e o Comprador indemnizará ao Vendedor e salvará e eximirá ao Vendedor de calquera reclamación, demanda ou responsabilidade por tales impostos ou impostos, intereses ou intereses.

 

7. CONDICIÓNS DE PAGO. Os artigos solicitados facturaranse como envíos realizados e o pago ao Vendedor será en efectivo neto en fondos dos Estados Unidos, trinta (30) días desde a data de envío polo Vendedor, a menos que se especifique o contrario por escrito. Non se permitirá desconto en efectivo. Se o comprador retrasa a fabricación ou o envío, o pagamento da porcentaxe de finalización (en función do prezo do contrato) deberase inmediatamente.

 

8. CARGO TARDE. Se as facturas non se pagan no momento do vencemento, o Comprador comprométese a pagar os cargos por demora sobre o saldo atrasado impagado a razón do 1 ½ % ao mes.

 

9. CUSTO DA RECOLLIDA. O Comprador acepta pagar todos os custos, incluídos, entre outros, todos os honorarios dos avogados, no caso de que o Vendedor deba remitir a conta do Comprador a un avogado para o cobro ou a execución de calquera dos termos e condicións de venda.

 

10. GARANTÍA. Ata que se reciba o pago íntegro, o Vendedor conservará un interese de garantía nos bens a continuación e o Comprador autoriza ao Vendedor a executar en nome do Comprador unha declaración de financiamento estándar que estableza o interese de garantía do Vendedor que se presentará conforme ás disposicións de presentación aplicables ou calquera outro documento necesario para interese de seguridade do vendedor perfecto nos bens en calquera estado, país ou xurisdición. A solicitude do Vendedor, o Comprador deberá executar de inmediato calquera tal documentación.

 

11. GARANTÍA. O Vendedor garante que os compoñentes vendidos cumprirán as especificacións establecidas por escrito polo Vendedor. Se o pedido do Comprador é para un sistema óptico completo, desde a imaxe ata o obxecto, e o Comprador proporciona toda a información sobre os seus requisitos e uso, o Vendedor tamén garante o funcionamento do sistema, dentro das características establecidas por escrito polo Vendedor.

 

O vendedor non ofrece ningunha garantía de idoneidade ou comerciabilidade nin ningunha garantía oral ou escrita, expresa ou implícita, salvo que se estableza especificamente neste documento. As disposicións e especificacións adxuntas son só descritivas e non deben entenderse como garantías. A garantía do vendedor non se aplicará se outras persoas que non sexan o vendedor realizaron calquera traballo ou alteraron os bens subministrados polo vendedor sen o consentimento por escrito do vendedor.

 

O vendedor en ningún caso será responsable de calquera perda de beneficios ou outra perda económica, ou de calquera dano especial e indirecto consecuente derivado da perda de produción ou doutros danos ou perdas debidos á falla dos bens do vendedor ou á subministración por parte do vendedor de defectos. bens, ou por razón de calquera outro incumprimento deste contrato por parte do vendedor. O comprador renuncia a calquera dereito a indemnizacións en caso de que rescinda este contrato por incumprimento da garantía. Esta garantía esténdese só ao comprador orixinal. Non se cubre ningún comprador ou usuario posterior.

 

12. INDEMNIZACIÓN. O Comprador acepta indemnizar ao Vendedor e salvalo inofensivo de e contra calquera reclamación, demanda ou responsabilidade derivada de ou en relación coa venda dos bens polo Vendedor ou o uso dos bens por parte do Comprador e isto inclúe, pero non se limita a, os danos bens ou persoas. O Comprador comprométese a defender, ás súas costas, calquera demanda contra o Vendedor pola infracción (incluída a infracción contributiva) de calquera patente dos Estados Unidos ou doutra patente que abrangue todo ou parte dos bens proporcionados nun pedido, a súa fabricación e/ou o seu uso e pagará os custos, taxas e taxas. e/ou indemnizacións concedidas contra o Vendedor por tal infracción por calquera decisión xudicial definitiva; sempre que o Vendedor notifique inmediatamente ao Comprador calquera acusación ou demanda por tal infracción e ofreza ao Comprador a defensa desta demanda; O Vendedor ten dereito a ser representado nesa defensa por conta do Vendedor.

 

13. DATOS PROPIETARIOS. Todas as especificacións e o material técnico presentado polo Vendedor e todas as invencións e descubrimentos realizados polo Vendedor na realización de calquera transacción baseada neles son propiedade do Vendedor e son confidenciais e non se divulgarán nin discutirán con outros. Todas as especificacións e o material técnico presentados con este pedido ou na realización de calquera transacción baseada nel serán devoltos ao Vendedor baixo demanda. A materia descritiva que se proporciona con esta orde non é vinculante en canto aos detalles, a menos que o Vendedor o certifique como correcto ao recoñecer un pedido relacionado con el.

 

14. MODIFICACIÓNS DO CONVENIO. Os termos e condicións contidos neste e calquera outro termo e condicións indicados na proposta do vendedor ou especificacións anexadas a este, se é o caso, constituirán o acordo completo entre o vendedor e o comprador e substituirán todas as declaracións ou entendementos orais ou escritos anteriores de calquera tipo feitos por as partes ou os seus representantes. Ningunha declaración posterior á aceptación desta orde que pretenda modificar os devanditos termos e condicións será vinculante salvo consentimento por escrito dun funcionario ou xerente do Vendedor debidamente autorizado.

 

15. CANCELACIÓN E INFRACCIÓN. Este pedido non será anulado, cancelado ou alterado polo Comprador, nin o Comprador causará de outro modo que o traballo ou o envío se demore, salvo o consentimento por escrito e nos termos e condicións aprobados polo Vendedor por escrito. Dito consentimento concederase, se é o caso, só coa condición de que o Comprador pague ao Vendedor os gastos de cancelación razoables, que incluirán a compensación polos custos ocasionados, os gastos xerais e a perda de beneficios. No caso de que o Comprador cancele este contrato sen o consentimento escrito do Vendedor ou incumpra este contrato ao non cumprir co Vendedor por incumprimento do contrato e deberá pagarlle ao Vendedor os danos derivados de tal incumprimento, incluíndo, pero non limitado a, lucro cesante, danos directos e indirectos, gastos ocasionados e honorarios dos avogados. Se o Comprador está incumprido neste ou calquera outro contrato co Vendedor, ou se o Vendedor en calquera momento non está satisfeito coa responsabilidade financeira do Comprador, o Vendedor terá o dereito, sen prexuízo de calquera outro recurso legal, a suspender as entregas conforme o presente o defecto ou a condición se corrixe.

 

16. LUGAR DE CONTRATO. Calquera contrato derivado da realización de pedidos e da súa aceptación polo Vendedor será un contrato de Novo México e interpretarase e administrarase para todos os efectos conforme as leis do Estado de Novo México. O condado de Bernalillo, NM, desígnase como o lugar de xuízo para calquera acción ou procedemento derivado ou en relación con este Acordo.

 

17. LIMITACIÓN DA ACTUACIÓN. Calquera acción do Comprador contra o Vendedor polo incumprimento deste contrato ou da garantía aquí descrita quedará prexudicada a non ser que se inicie dentro dun ano despois da data de entrega ou factura, o que ocorre antes.

bottom of page