top of page

Conxuntos Mecánicos

Mechanical Assembly

Montaxe Mecánica

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Conxuntos mecánicos compostos por bólas de aceiro, resortes e compoñentes mecanizados

Welded metal components made by AGS-TECH

Componentes metálicos soldados fabricados por AGS-TECH

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Conxuntos mecánicos que utilizan todo tipo de elementos de suxeición fóra de estante e feitos a medida

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Conxuntos mecánicos con chaves, roscas e elementos de máquina personalizados

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

Montaxe de aceiro soldado por AGS-TECH Inc.

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Montaxe soldada de aceiro inoxidable con acabado espello de AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Montaxe mecánica de pezas de precisión por AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

Componentes mecanizados por CNC, moleteados, roscados e ensamblados

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Pezas de latón niquelado ensambladas nun tubo

Montaxe mecánica personalizada por AGS-TECH Inc.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

Dial mecanizado e conxunto de engrenaxes - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

Engrenaxe mecanizada e conxunto de dial para manómetros fabricados por AGS-TECH Inc.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Montaxe de porca hexagonal

Fabricación de porcas hexagonales

Montaxe de pezas metálicas soldadas por AGS-TECH Inc.

Pump Assembly

Montaxe da bomba

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Montaxe mecánica - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Conxunto de rodamentos de pin

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

Rodamentos de pasadores de AGS-TECH Inc.

Bearing Assembly

Conxunto de rodamentos

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

Conxunto de rodamentos de AGS-TECH Inc.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Conxuntos mecánicos de precisión para aplicacións industriais - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Compoñentes mecanizados e ensamblados de precisión para aplicacións de selado -

AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Montaxe mecánica Tipo Wing-I de fibra de carbono para automóbiles

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Montaxe mecánica e soldadura -

AGS-TECH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Conxuntos de precisión de bisagras, resortes, parafusos e outros compoñentes - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Montaxe de cadea a medida - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Conxuntos mecánicos Tipo Wing-E de fibra de carbono

Custom chain assembly

Montaxe de cadea personalizada

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

Fabricación e montaxe mecánica de manómetros personalizados por AGS-TECH Inc.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Parte posterior dos conxuntos de manómetros personalizados  

bottom of page