top of page

AGS-TECH Inc-də Ümumi Satış Şərtləri

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Aşağıda siz AGS-TECH Inc.-in the ÜMUMİ SATIŞ ŞƏRTLƏRİ VƏ ŞƏRTLƏRİNİ tapa bilərsiniz. Satıcı AGS-TECH Inc. bu şərtlərin surətini təkliflər və sitatlar ilə birlikdə müştərilərinə təqdim edir. Bunlar satıcı AGS-TECH Inc.-in ümumi satış şərtləridir və hər bir əməliyyat üçün etibarlı hesab edilməməlidir. Bununla belə, nəzərə alın ki, bu ümumi satış şərtlərinə hər hansı sapma və ya dəyişiklik üçün alıcılar AGS-TECH Inc ilə əlaqə saxlamalı və yazılı şəkildə təsdiq almalıdırlar. Əgər satış şərtlərinin qarşılıqlı razılaşdırılmış dəyişdirilmiş versiyası mövcud deyilsə, AGS-TECH Inc.-in aşağıda göstərilən bu şərtləri tətbiq ediləcək. Biz həmçinin vurğulamaq istəyirik ki, AGS-TECH Inc.-in əsas məqsədi müştərilərin gözləntilərinə cavab verən və ya onları aşan məhsul və xidmətlər təqdim etmək və müştərilərini qlobal miqyasda rəqabətədavamlı etməkdir. Buna görə də, AGS-TECH Inc.-in əlaqələri həmişə daha çox uzunmüddətli səmimi münasibət və öz müştəriləri ilə tərəfdaşlıq olacaq, nəinki sırf rəsmiyyətə əsaslanan.

 

1. QƏBUL. Bu təklif təklif təşkil etmir, lakin Alıcıya sifariş vermək üçün dəvətdir və dəvət otuz (30) gün ərzində açıqdır. Bütün sifarişlər AGS-TECH, INC. (bundan sonra “satıcı” adlandırılacaq) tərəfindən yekun yazılı şəkildə qəbul edilir.

 

Buradakı müddəalar və şərtlər alıcının sifarişinə şamil ediləcək və onu tənzimləyəcək və bu şərtlərlə alıcının sifarişi arasında hər hansı uyğunsuzluq olduqda, buradakı müddəa və şərtlər üstünlük təşkil edəcək. Satıcı, alıcının təklif etdiyi hər hansı fərqli və ya əlavə şərtlərin öz təklifinə daxil edilməsinə etiraz edir və əgər onlar alıcının qəbuluna daxil edilərsə, burada göstərilən satıcının şərtlərinə uyğun olaraq satış müqaviləsi bağlanır.

 

2. Çatdırılma. Göstərilən çatdırılma tarixi mövcud planlaşdırma tələblərinə əsaslanan ən yaxşı təxminimizdir və istehsalla bağlı gözlənilməz hallar səbəbindən Satıcının mülahizəsinə əsasən, kifayət qədər uzun müddətə məsuliyyətdən kənara çıxa bilər. Satıcı Allahın və ya xalq düşməninin hərəkətləri, hökumət əmrləri, məhdudiyyətlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, ondan asılı olmayan çətinliklər və ya səbəblər halında hər hansı bir konkret tarix və ya tarixdə hər hansı bir konkret vaxt ərzində çatdırılmamasına görə məsuliyyət daşımır. və ya prioritetlər, yanğınlar, daşqınlar, tətillər və ya digər işlərin dayandırılması, qəzalar, fəlakətlər, müharibə şəraiti, iğtişaşlar və ya vətəndaş iğtişaşları, əmək, material və/və ya nəqliyyat çatışmazlığı, hüquqi müdaxilələr və ya qadağalar, embarqolar, subpodratçıların və təchizatçıların defoltları və ya gecikmələri, yerinə yetirilməsini və ya vaxtında çatdırılmasını çətinləşdirən və ya qeyri-mümkün edən oxşar və ya müxtəlif səbəblər; və istənilən halda Satıcı heç bir məsuliyyət daşımayacaq və ya məsuliyyət daşımayacaq. Alıcının hər hansı belə səbəbə görə nə ləğvetmə hüququ, nə də Satıcıya buradan alınmış hər hansı materialın və ya digər malların Alıcının hesabına istehsalını, göndərilməsini və ya saxlanmasını dayandırmaq, gecikdirmək və ya başqa şəkildə maneə törətmək hüququ yoxdur və buna görə də ödənişi dayandıra bilməz. Alıcının çatdırılmanı qəbul etməsi gecikmə ilə bağlı hər hansı iddiadan imtina deməkdir. Əgər planlaşdırılan çatdırılma tarixində və ya ondan sonra göndərilməyə hazır olan mallar Alıcının tələbi və ya Satıcıdan asılı olmayan hər hansı digər səbəbə görə göndərilə bilmirsə, ödəniş Alıcıya bildiriş verildikdən sonra otuz (30) gün ərzində həyata keçirilir.

 

Alıcı və Satıcı arasında yazılı şəkildə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, göndərilməyə hazırdırlar. Əgər hər hansı bir zamanda çatdırılma təxirə salınarsa və ya gecikdirilərsə, Alıcı eyni şeyi risk və xərcləri Alıcının öz üzərinə götürür və Alıcı onu saxlamaqdan imtina edərsə və ya onu saxlamaqdan imtina edərsə, Satıcı risk və xərcləri Alıcının öz üzərinə götürmək hüququna malikdir.

 

3. YÜKLƏMƏ/İTKİ RİSKİ. Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bütün göndərişlər FOB, göndərmə yeri həyata keçirilir və Alıcı sığorta da daxil olmaqla, daşınma üçün bütün xərcləri ödəməyə razıdır. Alıcı malların daşıyıcıya təhvil verildiyi andan bütün itki və zədə riskini öz üzərinə götürür

 

4. YOXLAMA/RƏDD EDİLMƏ. Alıcının malları aldıqdan sonra yoxlamaq və ya qəbul etmək, ya da rədd etmək üçün on (10) gün vaxtı olmalıdır. Malların rədd edilməsi halında, imtina barədə yazılı bildiriş və konkret səbəblər alındıqdan sonra on (10) gün ərzində satıcıya göndərilməlidir. Belə on (10) gün müddətində malların rədd edilməməsi və ya səhvlər, çatışmazlıqlar və ya müqaviləyə digər uyğunsuzluqlar barədə Satıcıya məlumat verilməməsi malların geri alınmaz şəkildə qəbul edilməsini və onların Müqaviləyə tam uyğun olduğunu qəbul etməsini təşkil edir.

 

5. TƏKRARLI OLMAYAN XƏRCLƏR (NRE), TƏYİF/ÖDƏNİŞ. Satıcının kotirovkası, təsdiqi və ya digər məlumatında istifadə edildikdə, NRE (a) Alıcının dəqiq tələblərinə uyğun istehsala imkan vermək üçün Satıcıya məxsus alətlərin dəyişdirilməsi və ya uyğunlaşdırılması və ya (b) təhlil və Alıcının tələblərinin dəqiq müəyyən edilməsi. Alıcı alətlərin Satıcı tərəfindən müəyyən edilmiş istifadə müddətindən sonra lazımi təmir və ya alətlərin dəyişdirilməsi üçün əlavə ödəniş etməlidir.

 

Təkrarlanmayan Xərclər Satıcı tərəfindən müəyyən edildikdə, Alıcı dizayn, prototip və ya istehsal edilmiş nümunələri təsdiq etdikdən sonra onun 50%-ni Alıcı öz Satınalma Sifarişi ilə və qalığını ödəməlidir.

 

6. QİYMƏTLƏR VƏ VERGİLƏR. Sifarişlər qeyd olunan qiymətlər əsasında qəbul olunur. Təfərrüatların, spesifikasiyaların və ya digər müvafiq məlumatların alınmasında gecikmələr və ya Alıcının tələb etdiyi dəyişikliklər səbəbindən Satıcının çəkdiyi hər hansı əlavə xərclər Alıcıdan ödənilməli və faktura əsasında ödənilməlidir. Alıcı, alış qiymətinə əlavə olaraq, hər hansı və bütün satış, istifadə, aksiz, lisenziya, əmlak və/və ya digər vergi və rüsumları, bunlara dair hər hansı faiz və cərimələr və bununla əlaqədar artan xərcləri öz üzərinə götürməli və ödəməlidir: əmlakın satışına, bu sifarişin digər predmetinə təsir edən və ya ona aid olan xidmətlər və Alıcı Satıcıya dəymiş ziyanı ödəyəcək və Satıcını hər hansı iddiadan, tələbdən və ya öhdəlikdən və bu cür vergi və ya vergilər, faizlər və ya öhdəliklərdən zərərsiz saxlamalı və saxlamalıdır.

 

7. ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ. Sifariş edilmiş mallar göndərişlər kimi hesablanacaq və Satıcıya ödəniş Satıcı tərəfindən göndərildiyi tarixdən otuz (30) gün ərzində, yazılı şəkildə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Birləşmiş Ştatlar fondunda xalis nağd pul olacaq. Nağd endirimə icazə verilməyəcək. Alıcı istehsalı və ya göndərilməsini gecikdirərsə, tamamlanma faizi (müqavilə qiymətinə əsasən) dərhal ödənilməlidir.

 

8. GECİKTİRİLMƏ. Hesab-fakturalar vaxtı çatdıqda ödənilmədikdə, Alıcı ödənilməmiş gecikdirilmiş qalıq üçün ayda onun 1 ½%-i həcmində gecikmiş ödənişləri ödəməyə razıdır.

 

9. KOLLEKSİYANIN DƏYƏRİ. Alıcı, bütün vəkillik haqları daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, hər hansı və bütün xərcləri ödəməyə razıdır, əgər Satıcı satış şərtlərindən hər hansı birinin yığılması və ya icrası üçün Alıcının hesabını vəkilə yönləndirməlidir.

 

10. TƏHLÜKƏSİZLİK MARAQI. Ödəniş tam alınana qədər Satıcı mallar üzrə təhlükəsizlik payını saxlayacaq və Alıcı Satıcıya Satıcıya Alıcının adından Satıcının təminat faizinin müvafiq təqdimetmə müddəalarına və ya ödəniş üçün zəruri olan hər hansı digər sənədə uyğun olaraq təqdim edilməsini nəzərdə tutan standart maliyyə hesabatını tərtib etməyə icazə verir. hər hansı bir dövlət, ölkədə və ya yurisdiksiyada mallara mükəmməl Satıcının təhlükəsizlik marağı. Satıcının tələbi ilə Alıcı bu cür sənədləri dərhal icra etməlidir.

 

11. ZƏMANƏT. Satıcı, satılan komponent malların Satıcı tərəfindən yazılı şəkildə göstərilən spesifikasiyalara cavab verəcəyinə zəmanət verir. Əgər Alıcının sifarişi təsvirdən obyektə qədər tam optik sistem üçündürsə və Alıcı onun tələbləri və istifadəsi ilə bağlı bütün məlumatları təqdim edirsə, Satıcı həmçinin Satıcı tərəfindən yazılı şəkildə göstərilən xüsusiyyətlər çərçivəsində sistemin işinə zəmanət verir.

 

Satıcı burada xüsusi olaraq qeyd olunan hallar istisna olmaqla, uyğunluq və ya satıla bilənliyə heç bir zəmanət vermir və şifahi və ya yazılı, açıq və ya nəzərdə tutulan heç bir zəmanət vermir. Buraya əlavə edilmiş müddəalar və spesifikasiyalar yalnız təsvir xarakterlidir və zəmanət kimi başa düşülməməlidir. Satıcıdan başqa şəxslər satıcının yazılı razılığı olmadan satıcının təqdim etdiyi malda hər hansı iş görmüş və ya hər hansı dəyişiklik etmişsə, satıcının zəmanəti tətbiq edilmir.

 

Satıcı heç bir halda heç bir mənfəət itkisi və ya digər iqtisadi itkilər və ya məhsulun itirilməsi və ya satıcının malının uğursuzluğu və ya satıcı tərəfindən qüsurlu malların tədarükü nəticəsində digər zərər və ya itkilərdən yaranan hər hansı xüsusi, dolayı nəticə etibarı ilə zərərə görə məsuliyyət daşımır. mallar və ya satıcı tərəfindən bu müqavilənin hər hansı digər pozulması səbəbindən. Alıcı bununla, zəmanətin pozulmasına görə bu müqaviləni ləğv etdiyi hallarda zərərin ödənilməsi hüququndan imtina edir. Bu zəmanət yalnız orijinal alıcıya şamil edilir. Heç bir sonrakı alıcı və ya istifadəçi əhatə olunmur.

 

12. TƏMİNAT. Alıcı Satıcıya dəymiş ziyanı ödəməyə və onu Satıcı tərəfindən malların satışı və ya Alıcının malların istifadəsi ilə əlaqədar və ya onunla əlaqədar yaranan hər hansı iddia, tələb və ya öhdəlikdən və ya ona qarşı zərərsiz saxlamağa razılaşır və bu, zərəri əhatə edir, lakin bununla məhdudlaşmır. əmlak və ya şəxslər. Alıcı, sifariş əsasında təqdim edilən malların hamısını və ya hissələrini, onun istehsalı və/və ya istifadəsini əhatə edən hər hansı Birləşmiş Ştatların və ya digər patentin pozulmasına (o cümlədən, hüquq pozuntusu daxil olmaqla) bağlı Satıcıya qarşı hər hansı iddianı öz hesabına müdafiə etməyə razılaşır və xərcləri, rüsumları ödəyəcək. və/yaxud hər hansı yekun məhkəmə qərarı ilə belə pozuntuya görə Satıcıya qarşı ödənilmiş zərərlər; o şərtlə ki, Satıcı bu cür pozuntuya görə hər hansı ittiham və ya iddia barədə Alıcıya dərhal məlumat versin və Alıcıya bu iddianın müdafiəsi ilə bağlı tenderlər təqdim etsin; Satıcı bu cür müdafiədə Satıcının hesabına təmsil olunmaq hüququna malikdir.

 

13. MÜLKİYYƏT MƏLUMATLARI. Satıcı tərəfindən təqdim edilən bütün spesifikasiyalar və texniki materiallar və ona əsaslanan hər hansı əməliyyatın həyata keçirilməsi zamanı Satıcı tərəfindən edilən bütün ixtiralar və kəşflər Satıcının mülkiyyətidir və məxfidir və başqalarına açıqlanmamalı və ya müzakirə edilməməlidir. Bu sifarişlə və ya buna əsaslanan hər hansı əməliyyatın həyata keçirilməsi zamanı təqdim edilən bütün bu cür spesifikasiyalar və texniki materiallar tələb əsasında Satıcıya qaytarılmalıdır. Bu sifarişlə təqdim olunan təsviri məsələ, Satıcı tərəfindən sifarişin təsdiqlənməsi üçün düzgün təsdiq edilmədikcə, təfərrüat üçün məcburi deyildir.

 

14. MÜQAVİLƏDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR. Buradakı müddəalar və şərtlər və Satıcının təklifində və ya ona əlavə edilmiş spesifikasiyalarda qeyd olunan hər hansı digər müddəa və şərtlər, əgər varsa, Satıcı və Alıcı arasında tam razılaşmanı təşkil edəcək və Satıcı tərəfindən edilən hər hansı bir əvvəlki bütün şifahi və ya yazılı bəyanatları və ya anlaşmaları əvəz edəcəkdir. tərəflər və ya onların nümayəndələri. Bu əmrin qəbul edilməsindən sonra qeyd olunan şərtləri dəyişdirməyi nəzərdə tutan heç bir bəyanat, Satıcının lazımi qaydada səlahiyyətli məmuru və ya meneceri tərəfindən yazılı razılıq alınmadığı təqdirdə məcburi deyil.

 

15. LƏĞV VƏ POZUNMA. Yazılı razılıq və Satıcı tərəfindən yazılı şəkildə təsdiq edilmiş qaydalar və şərtlər istisna olmaqla, bu sifariş Alıcı tərəfindən qarşısı alına bilməz, ləğv oluna və ya dəyişdirilə bilməz, nə də Alıcı başqa cür işin və ya daşınmanın gecikməsinə səbəb ola bilməz. Bu cür razılıq yalnız Alıcının Satıcıya çəkdiyi xərclər, əlavə məsrəflər və itirilmiş mənfəət üçün kompensasiya daxil olmaqla ağlabatan ləğvetmə haqlarını ödəməsi şərti ilə verilir. Alıcı Satıcının yazılı razılığı olmadan bu müqaviləni ləğv etdikdə və ya müqaviləni pozduğuna görə Satıcıya əməl etməməklə bu müqaviləni pozduqda və Satıcıya bu cür pozuntu nəticəsində dəymiş zərəri, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, itirilmiş mənfəət, birbaşa və dolayı zərərləri ödəməlidir, çəkilən xərclər və vəkillik haqları. Əgər Alıcı Satıcı ilə bu və ya hər hansı digər müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə və ya Satıcı hər hansı bir zamanda Alıcının maliyyə məsuliyyəti ilə kifayətlənmirsə, Satıcı, hər hansı digər hüquqi vasitəyə xələl gətirmədən, bu müqaviləyə əsasən çatdırılmanı dayandırmaq hüququna malikdir. defolt və ya vəziyyət düzəldilir.

 

16. MÜQAVİLƏ YERİ. Hər hansı bir sifarişin verilməsindən və Satıcı tərəfindən qəbul edilməsindən irəli gələn hər hansı müqavilə Nyu Meksiko müqaviləsidir və Nyu Meksiko ştatının qanunlarına uyğun olaraq bütün məqsədlər üçün şərh edilməli və idarə edilməlidir. Bernalillo County, NM bununla bu Müqavilədən irəli gələn və ya onunla əlaqəli hər hansı bir hərəkət və ya proses üçün məhkəmə yeri kimi təyin edilmişdir.

 

17. FƏALİYYƏTİN MƏHDUDLANDIRILMASI. Bu müqavilənin və ya burada təsvir edilən zəmanətin pozulmasına görə Alıcının Satıcıya qarşı hər hansı hərəkəti, çatdırılma və ya faktura tarixindən sonra bir il ərzində başlamazsa, hansı daha tezdirsə, qadağan ediləcək.

bottom of page