top of page

Rəqabətli qiymətlər, vaxtında çatdırılma və yüksək keyfiyyətlə görkəmli təchizatçı və mühəndislik inteqratoru kimi birinci yerimizi qorumaq üçün biz biznesimizin bütün sahələrində AVTOMATİYA tətbiq edirik, o cümlədən:

 

 

 

- İstehsal prosesləri və əməliyyatları

 

- Materialla işləmə

 

- Proses və məhsulun yoxlanılması

 

- Məclis

 

- Qablaşdırma

 

 

 

Məhsuldan, istehsal edilən kəmiyyətlərdən və istifadə olunan proseslərdən asılı olaraq müxtəlif səviyyələrdə avtomatlaşdırma tələb olunur. Biz hər bir sifarişin tələblərinə cavab vermək üçün proseslərimizi lazımi dərəcədə avtomatlaşdırmağa qadirik. Başqa sözlə, əgər yüksək səviyyəli çeviklik tələb olunursa və müəyyən bir sifariş üçün istehsal olunan miqdarlar azdırsa, biz iş sifarişini İŞ DƏKƏNİMİZƏ və ya SÜRƏTLİ PROTOTİPÇİLƏMƏ obyektimizə təyin edirik. Digər həddindən artıq halda, minimum çeviklik, lakin maksimum məhsuldarlıq tələb edən sifariş üçün biz istehsalı AÇIN XƏTLƏRİMİZƏ və TRANSFER XƏTLƏRİMİZƏ təyin edirik. Avtomatlaşdırma bizə inteqrasiya, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və vahidliyi, azaldılmış dövriyyə müddətləri, azaldılmış əmək xərcləri, təkmilləşdirilmiş məhsuldarlıq, yerdən daha qənaətli istifadə, yüksək həcmli istehsal sifarişləri üçün daha təhlükəsiz mühitin üstünlüklərini təmin edir. Biz adətən 10 ilə 100 ədəd arasında dəyişən miqdarlarla həm KİÇİK DƏRDİ İSTEHSAL, həm də 100.000 ədəddən çox miqdarları əhatə edən Kütləvi İSTEHSAL üçün təchiz olunmuşuq. Kütləvi istehsal müəssisələrimiz xüsusi təyinatlı maşınlar olan avtomatlaşdırma avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Obyektlərimiz aşağı və yüksək miqdarlı sifarişləri qəbul edə bilər, çünki onlar müxtəlif maşınlarla və müxtəlif səviyyələrdə avtomatlaşdırma və kompüter idarəetməsi ilə birlikdə işləyirlər.

 

 

 

KİÇİK PARTİLİ İSTEHSAL: Kiçik partiyalı istehsal üçün iş dükanımızın personalı xüsusi kiçik miqdar sifarişləri üzərində işləməkdə yüksək ixtisaslı və təcrübəlidir. Çin, Cənubi Koreya, Tayvan, Polşa, Slovakiya və Malayziya müəssisələrimizdə yüksək ixtisaslı çoxsaylı işçilərimiz sayəsində əmək xərclərimiz çox rəqabətlidir. Kiçik partiyalı istehsal həmişə bizim əsas xidmət sahəmizdən biri olub və olacaq və avtomatlaşdırılmış istehsal proseslərimizi tamamlayır. Adi dəzgahlarla əl ilə kiçik partiyalı istehsal əməliyyatları bizim avtomatlaşdırma sistemlərimizlə rəqabət aparmır, o, bizə sırf avtomatlaşdırılmış istehsal xətləri olan istehsalçıların malik olmadığı əlavə qeyri-adi imkanlar və güc təklif edir. Heç bir halda əl ilə işləyən ixtisaslı işçilərimizin kiçik partiyalı istehsal imkanlarının dəyərini aşağı qiymətləndirmək olmaz.

 

 

 

Kütləvi İSTEHSAL: Klapanlar, dişli çarxlar və millər kimi böyük həcmdə standartlaşdırılmış məhsullar üçün istehsal maşınlarımız sərt avtomatlaşdırma (sabit mövqeli avtomatlaşdırma) üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar, əksər hallarda bir qəpik üçün çox sürətli komponentlər istehsal edən köçürmə maşınları adlanan yüksək dəyərli müasir avtomatlaşdırma avadanlığıdır. Kütləvi istehsal üçün ötürmə xətlərimiz, həmçinin bir stansiyada istehsal olunan hissələrin avtomatlaşdırma xəttində növbəti stansiyaya ötürülməzdən əvvəl texniki şərtlər daxilində olmasını təmin edən avtomatik ölçmə və yoxlama sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Müxtəlif emal əməliyyatları, o cümlədən frezeləmə, qazma, tornalama, raybalama, qazma, honlama... və s. bu avtomatlaşdırma xətlərində yerinə yetirilə bilər. Biz həmçinin proqram proqramları vasitəsilə maşınların və onların funksiyalarının kompüter idarəsini əhatə edən çevik və proqramlaşdırıla bilən avtomatlaşdırma üsulu olan yumşaq avtomatlaşdırmanı həyata keçiririk. Biz yumşaq avtomatlaşdırma maşınlarımızı fərqli forma və ya ölçülərə malik olan hissəni istehsal etmək üçün asanlıqla yenidən proqramlaşdıra bilərik. Bu çevik avtomatlaşdırma imkanları bizə yüksək səviyyədə səmərəlilik və məhsuldarlıq verir. Mikrokompüterlər, PLC-lər (Proqramlaşdırıla bilən Məntiq Nəzarətçisi), Rəqəmsal İdarəetmə Maşınları (NC) və Kompüter Rəqəmsal Nəzarət (CNC) kütləvi istehsal üçün avtomatlaşdırma xətlərimizdə geniş şəkildə tətbiq olunur. CNC sistemlərimizdə bortda idarə olunan mikrokompüter istehsal avadanlığının ayrılmaz hissəsidir. Bizim maşın operatorlarımız bu CNC maşınlarını proqramlaşdırırlar.

 

 

 

Kütləvi istehsal üçün avtomatlaşdırma xətlərimizdə və hətta kiçik seriyalı istehsal xətlərimizdə biz ADAPTİV NƏZARƏT-dən faydalanırıq, burada əməliyyat parametrləri avtomatik olaraq yeni şəraitə, o cümlədən konkret prosesin dinamikasında dəyişikliklərə və yarana biləcək pozuntulara uyğunlaşır. Nümunə olaraq, tornada dönmə əməliyyatında bizim adaptiv idarəetmə sistemimiz real vaxt rejimində kəsici qüvvələri, fırlanma momentini, temperaturu, alətin aşınmasını, alətin zədələnməsini və iş parçasının səthini hiss edir. Sistem bu məlumatı dəzgahda proses parametrlərini dəyişdirən və dəyişdirən əmrlərə çevirir ki, parametrlər ya minimum və maksimum hədlər daxilində sabit saxlanılsın, ya da emal əməliyyatı üçün optimallaşdırılsın.

 

 

 

Biz MATERİALLARIN İŞLƏNMƏSİ və HƏRƏKƏTİNDƏ AVTOMASİYA tətbiq edirik. Materialların işlənməsi məhsulların ümumi istehsal dövründə materialların və hissələrin daşınması, saxlanması və nəzarəti ilə əlaqəli funksiya və sistemlərdən ibarətdir. Xammal və hissələr anbardan maşınlara, bir maşından digərinə, yoxlamadan montaja və ya inventarlaşdırmaya, inventardan göndərilməyə... və s. Avtomatlaşdırılmış material emalı əməliyyatları təkrarlana bilən və etibarlıdır. Biz həm kiçik partiyalı istehsal, həm də kütləvi istehsal əməliyyatları üçün materialların işlənməsi və hərəkətində avtomatlaşdırma tətbiq edirik. Avtomatlaşdırma xərcləri azaldır və operatorlar üçün daha təhlükəsizdir, çünki materialların əl ilə daşınmasına ehtiyacı aradan qaldırır. Avtomatlaşdırılmış materialların daşınması və hərəkəti sistemlərimizdə konveyerlər, özü ilə işləyən monorelslər, AGV (Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Vasitələri), manipulyatorlar, inteqral ötürmə cihazları... və s. kimi bir çox növ avadanlıq yerləşdirilir. Avtomatlaşdırılmış saxlama/axtarma sistemlərimizlə əlaqə yaratmaq üçün mərkəzi kompüterlərdə avtomatlaşdırılmış idarə olunan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti planlaşdırılır. Biz istehsal sistemində hissələrin və yarımquraşdırmaların yerini tapmaq və müəyyən etmək və onları müvafiq yerlərə düzgün şəkildə köçürmək üçün materialların idarə edilməsində avtomatlaşdırmanın bir hissəsi kimi KODLAMA SİSTEMLERİNDƏN istifadə edirik. Avtomatlaşdırmada istifadə edilən kodlaşdırma sistemlərimiz əsasən bar kodlaşdırma, maqnit zolaqları və RF etiketləridir ki, bu da bizə yenidən yazıla bilən və aydın görmə xətti olmasa belə işləmək üstünlüyünü təklif edir.

 

 

 

Avtomatlaşdırma xətlərimizin mühüm komponentləri SƏNAYE ROBOTLARIdır. Bunlar materialları, hissələri, alətləri və cihazları dəyişən proqramlaşdırılmış hərəkətlər vasitəsilə hərəkət etdirmək üçün yenidən proqramlaşdırıla bilən çoxfunksiyalı manipulyatorlardır. Obyektləri hərəkət etdirməklə yanaşı, avtomatlaşdırma xətlərimizdə qaynaq, lehimləmə, qövs kəsmə, qazma, çapıq alma, daşlama, sprey boyama, ölçmə və sınaq kimi digər əməliyyatları da yerinə yetirirlər.... Avtomatlaşdırılmış istehsal xəttindən asılı olaraq, biz dörd, beş, altı və yeddiyə qədər sərbəstlik dərəcəsi olan robotlar yerləşdiririk. Yüksək dəqiqlik tələb edən əməliyyatlar üçün biz avtomatlaşdırma xətlərimizdə qapalı dövrəli idarəetmə sistemləri olan robotlar yerləşdiririk. Bizim robot sistemlərimizdə 0,05 mm-lik yerləşdirmənin təkrarlanma qabiliyyəti geniş yayılmışdır. Artikulyasiya edilmiş dəyişən ardıcıllıqla robotlarımız bir neçə əməliyyat ardıcıllığında insana bənzər mürəkkəb hərəkətlərə imkan verir, onların hər hansı biri xüsusi ştrix kodu və ya avtomatlaşdırma xəttindəki yoxlama stansiyasından gələn xüsusi siqnal kimi lazımi işarəni nəzərə alaraq yerinə yetirə bilər. Tələb olunan avtomatlaşdırma tətbiqləri üçün bizim ağıllı sensor robotlarımız mürəkkəblik baxımından insanlara oxşar funksiyaları yerinə yetirir. Bu intellektual versiyalar vizual və toxunma (toxunma) imkanları ilə təchiz edilmişdir. İnsanlar kimi, onlar qavrayış və nümunəni tanıma qabiliyyətlərinə malikdirlər və qərarlar qəbul edə bilirlər. Sənaye robotları yalnız avtomatlaşdırılmış kütləvi istehsal xətlərimizlə məhdudlaşmır, lazım olduqda biz onları kiçik partiyalı istehsal prosesləri daxil olmaqla tətbiq edirik.

 

 

 

Müvafiq SENSORLARDAN istifadə etmədən avtomatlaşdırma xətlərimizin uğurlu işləməsi üçün təkcə robotlar kifayət etməyəcək. Sensorlar məlumat toplama, monitorinq, rabitə və maşın idarəetmə sistemlərimizin ayrılmaz hissəsidir. Avtomatlaşdırma xətlərimizdə və avadanlıqlarımızda geniş istifadə olunan sensorlar mexaniki, elektrik, maqnit, istilik, ultrasəs, optik, fiber-optik, kimyəvi, akustik sensorlardır. Bəzi avtomatlaşdırma sistemlərində məntiqi funksiyaları yerinə yetirmək, ikitərəfli rabitə, qərar qəbul etmək və fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti olan ağıllı sensorlar yerləşdirilir. Digər tərəfdən, bəzi digər avtomatlaşdırma sistemlərimiz və ya istehsal xətlərimiz obyektləri optik olaraq hiss edən, təsvirləri emal edən, ölçmələr aparan və s. Maşın görmə qabiliyyətindən istifadə etdiyimiz nümunələr təbəqə metal yoxlama xətlərində real vaxt rejimində yoxlama, hissələrin yerləşdirilməsi və bərkidilməsinin yoxlanılması, səthin işlənməsinin monitorinqidir. Avtomatlaşdırma xətlərimizdə qüsurların erkən aşkarlanması komponentlərin sonrakı emalının qarşısını alır və beləliklə, iqtisadi itkiləri minimuma endirir.

 

 

 

AGS-TECH Inc.-də avtomatlaşdırma xətlərinin uğuru əsasən ESNƏK MƏNZƏLƏMƏDƏN asılıdır. Bəzi qısqaclar, dayaqlar və armaturlar kiçik partiyalı istehsal əməliyyatları üçün bizim sex mühitimizdə əl ilə istifadə edilərkən, elektrik çubuqları, mandrellər və kollektorlar kimi digər iş aparatları mexaniki, hidravlik mexanizmlərlə idarə olunan müxtəlif mexanizasiya və avtomatlaşdırma səviyyələrində idarə olunur. və kütləvi istehsalda elektrik vasitələri. Avtomatlaşdırma xətlərimizdə və iş dükanımızda, xüsusi qurğulardan əlavə, biz geniş dəyişikliklər və düzəlişlər etməyə ehtiyac olmadan bir sıra hissələrin forma və ölçülərini yerləşdirə bilən daxili çevikliyə malik ağıllı qurğu sistemlərindən istifadə edirik. Məsələn, modul armatur, xüsusi armaturların hazırlanmasının maya dəyərini və vaxtını aradan qaldıraraq, kiçik partiyalı istehsal əməliyyatları üçün iş seximizdə geniş istifadə olunur. Mürəkkəb iş parçaları alət mağazamızın rəflərindəki standart komponentlərdən tez istehsal olunan qurğular vasitəsilə maşınlara yerləşdirilə bilər. İş dükanlarımızda və avtomatlaşdırma xətlərimizdə yerləşdirdiyimiz digər qurğular qəbir daşı armaturları, dırnaq üstü qurğular və tənzimlənən qüvvə ilə sıxışdırıcıdır. Vurğulamaq lazımdır ki, ağıllı və çevik qurğu bizə həm kiçik partiyalı istehsalda, həm də avtomatlaşdırılmış kütləvi istehsal xətlərində daha az xərclər, daha qısa istehsal müddətləri, daha yaxşı keyfiyyət üstünlükləri verir.

 

 

 

Bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən sahə əlbəttə ki, MƏHSULUN YIKILMASI, SÖKÜLMƏSİ və XİDMƏTdir. Biz həm əl əməyini, həm də avtomatlaşdırılmış montajı tətbiq edirik. Bəzən ümumi montaj əməliyyatı SUBASSEMBLY adlanan fərdi montaj əməliyyatlarına bölünür. Biz mexaniki, yüksək sürətli avtomatik və robotik montaj təklif edirik. Əl ilə yığma əməliyyatlarımız ümumiyyətlə daha sadə alətlərdən istifadə edir və bəzi kiçik partiyalı istehsal xətlərimizdə populyardır. İnsan əllərinin və barmaqlarının çevikliyi bəzi kiçik partiyalı kompleks hissələrin birləşmələrində bizə unikal imkanlar təklif edir. Yüksək sürətli avtomatlaşdırılmış montaj xətlərimiz isə montaj əməliyyatları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış ötürmə mexanizmlərindən istifadə edir. Robot montajında bir və ya bir neçə ümumi təyinatlı robot tək və ya çoxstansiyalı montaj sistemində işləyir. Kütləvi istehsal üçün avtomatlaşdırma xətlərimizdə montaj sistemləri ümumiyyətlə müəyyən məhsul xətləri üçün qurulur. Bununla belə, müxtəlif modellərə ehtiyac olduqda, daha yüksək çeviklik üçün dəyişdirilə bilən avtomatlaşdırmada çevik montaj sistemlərimiz də var. Avtomatlaşdırmada bu montaj sistemləri kompüter idarəetmələrinə, dəyişdirilə bilən və proqramlaşdırıla bilən iş başlıqlarına, qidalanma cihazlarına və avtomatlaşdırılmış rəhbər qurğulara malikdir. Avtomatlaşdırma səylərimizdə həmişə diqqətimizi aşağıdakılara yönəldirik:

 

- Quraşdırma üçün dizayn

 

- Montaj üçün dizayn

 

- Sökülmə üçün dizayn

 

- Xidmət üçün dizayn

 

Avtomatlaşdırmada sökülmə və xidmətin səmərəliliyi bəzən montajda səmərəlilik qədər vacibdir. Məhsulun təmiri və ya hissələrinin dəyişdirilməsi və texniki xidmət üçün ayrılması üsulu və asanlığı bəzi məhsul dizaynlarında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

AGS-TECH, Inc. an  inkişaf etdirmiş yüksək texnologiyalı bir şirkət olan QualityLine production Technologies, Ltd.-nin əlavə dəyərli satıcısına çevrildi.Sizin dünya üzrə istehsal məlumatlarınızla avtomatik inteqrasiya edən və sizin üçün qabaqcıl diaqnostika analitikasını yaradan Süni İntellektə əsaslanan proqram həlli. Bu alət bazardakı hər hansı digər vasitədən həqiqətən fərqlənir, çünki o, çox tez və asanlıqla həyata keçirilə bilər və istənilən növ avadanlıq və məlumatlarla, sensorlarınızdan gələn istənilən formatda məlumatlarla, saxlanmış istehsal məlumat mənbələrindən, sınaq stansiyalarından, əllə giriş ..... və s. Bu proqram alətini həyata keçirmək üçün mövcud avadanlıqlarınızı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Əsas performans parametrlərinin real vaxt rejimində monitorinqi ilə yanaşı, bu AI proqramı sizə kök səbəb analitikasını təqdim edir, erkən xəbərdarlıqlar və xəbərdarlıqlar təqdim edir. Bazarda belə bir həll yoxdur. Bu alət istehsalçılara çoxlu nağd pula qənaət edərək, imtinaları, geri qaytarmaları, yenidən işləmələri, dayanma müddətini azaldıb və müştərilərin xoş niyyətini qazanıb. Asan və sürətli !  Bizimlə Kəşf Zəngi planlaşdırmaq və bu güclü süni intellektə əsaslanan istehsal analitikası aləti haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün:

- Zəhmət olmasa downloadable  doldurunQL Anketisoldakı mavi linkdən və sales@agstech.net elektron poçtuna bizə qayıdın.

- Bu güclü alət haqqında fikir əldə etmək üçün mavi rəngli yüklənə bilən broşura keçidlərinə nəzər salın.QualityLine Bir Səhifə Xülasəsi QualityLine Xülasə Broşürü

- Həmçinin burada əsas məqama çatan qısa bir video var: KEYFİYYƏTLİ İSTEHSAL VİDEOSU ANALYTICS ALƏT

bottom of page