top of page

Splošni prodajni pogoji pri AGS-TECH Inc

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Spodaj boste našli SPLOŠNE PRODAJNE DOLOČBE IN POGOJE AGS-TECH Inc. Prodajalec AGS-TECH Inc. svojim strankam predloži kopijo teh pogojev in določil skupaj s ponudbami in ponudbami. To so splošni prodajni pogoji in določila prodajalca AGS-TECH Inc. in se ne smejo šteti za veljavne za vsako transakcijo. Vendar upoštevajte, da se morajo kupci za vsa odstopanja ali spremembe teh splošnih prodajnih pogojev obrniti na AGS-TECH Inc in pridobiti pisno odobritev. Če ni medsebojno dogovorjene spremenjene različice prodajnih pogojev in določil, veljajo spodaj navedeni pogoji in določila AGS-TECH Inc. Prav tako želimo poudariti, da je primarni cilj AGS-TECH Inc. zagotoviti izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja kupcev, ter narediti svoje stranke globalno konkurenčne. Zato bo odnos AGS-TECH Inc. vedno bolj dolgoročen, iskren odnos in partnerstvo s svojimi strankami in ne odnos, ki temelji na čisti formalnosti.

 

1. SPREJEM. Ta predlog ne predstavlja ponudbe, ampak je povabilo kupcu k oddaji naročila, ki bo odprto trideset (30) dni. Vsa naročila so predmet dokončnega pisnega sprejema s strani AGS-TECH, INC. (v nadaljevanju "prodajalec")

 

Ta določila in pogoji veljajo za kupčevo naročilo in ga urejajo, v primeru kakršnih koli neskladij med temi določili in pogoji ter kupčevim naročilom pa prevladajo tukaj navedeni pogoji. Prodajalec nasprotuje vključitvi kakršnih koli drugačnih ali dodatnih pogojev, ki jih predlaga kupec, v svojo ponudbo in če so vključeni v kupčevo sprejetje, bo prodajna pogodba posledica prodajalčevih pogojev in pogojev, navedenih tukaj.

 

2. DOSTAVA. Navedeni dobavni rok je naša najboljša ocena na podlagi trenutnih zahtev glede razporeda in se lahko brez odgovornosti odstopa za razumno daljše obdobje po presoji prodajalca zaradi nepredvidenih proizvodnih razmer. Prodajalec ni odgovoren za nedobavo na kateri koli določen datum ali datume v katerem koli določenem časovnem obdobju v primeru težav ali vzrokov izven njegovega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na, višjo stopnjo ali javni sovražnik, vladne odredbe, omejitve ali prednostne naloge, požari, poplave, stavke ali druge prekinitve dela, nesreče, katastrofe, vojne razmere, nemiri ali državljanski nemiri, pomanjkanje delovne sile, materiala in/ali prevoza, pravni posegi ali prepovedi, embargo, neplačila ali zamude podizvajalcev in dobaviteljev, ali podobni ali drugačni vzroki, ki otežujejo ali onemogočajo izvedbo ali pravočasno dostavo; in v nobenem takem primeru prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Kupec zaradi katerega koli takega razloga nima nobene pravice do preklica niti nobene pravice do začasne ustavitve, zamude ali kako drugače prepreči prodajalcu, da za račun kupca izdela, pošlje ali shrani material ali drugo blago, kupljeno v skladu s to pogodbo, niti do zadržanja plačila zaradi tega. Kupčev prevzem dobave pomeni odpoved kakršnemu koli zahtevku za zamudo. Če blaga, pripravljenega za odpremo na načrtovani datum dostave ali po njem, ni mogoče odpremiti zaradi zahteve kupca ali iz katerega koli drugega razloga, ki je izven nadzora prodajalca, se plačilo izvede v tridesetih (30) dneh po tem, ko je bil kupec obveščen, da je isto

 

so pripravljeni za odpremo, razen če ni drugače pisno dogovorjeno med kupcem in prodajalcem. Če je pošiljka kadar koli odložena ali ima zamudo, jo mora kupec shraniti na kupčevo tveganje in stroške, in če kupec ne uspe ali noče shraniti iste, ima prodajalec pravico, da to stori na kupčevo tveganje in stroške.

 

3. PREVOZ / TVEGANJE IZGUBE. Če ni drugače navedeno, so vse pošiljke poslane FOB, kraj pošiljanja in kupec se strinja, da bo plačal vse stroške prevoza, vključno z zavarovanjem. Kupec prevzame vso nevarnost izgube in poškodbe od trenutka, ko je blago deponirano pri prevozniku

 

4. PREGLED/ZAVRNITEV. Kupec ima deset (10) dni po prejemu blaga, da ga pregleda in sprejme ali zavrne. Če je blago zavrnjeno, je treba pisno obvestilo o zavrnitvi in posebne razloge poslati prodajalcu v teh desetih (10) dneh po prejemu. Če blaga ne zavrnete ali prodajalca ne obvestite o napakah, pomanjkljivostih ali drugi neskladnosti s pogodbo v takem roku desetih (10) dni, to pomeni nepreklicno sprejetje blaga in priznanje, da je v celoti v skladu s pogodbo.

 

5. ENOKRATNI ODHODKI (NRE), DEFINICIJA/PLAČILO. Kadar koli se uporablja v prodajalčevi ponudbi, potrditvi ali drugem sporočilu, je NRE opredeljen kot enkratni strošek, ki ga krije kupec za (a) modifikacijo ali prilagoditev orodja v lasti prodajalca, da se omogoči proizvodnja v skladu s kupčevimi natančnimi zahtevami, ali (b) analiza in natančna opredelitev kupčevih zahtev. Kupec bo nadalje plačal vsa potrebna popravila ali zamenjave orodij po izteku življenjske dobe orodja, ki jo določi prodajalec.

 

V času, ko prodajalec določi enkratne stroške, bo kupec plačal 50 % teh stroškov z naročilnico, preostanek pa po kupčevi odobritvi oblikovanja, prototipa ali izdelanih vzorcev.

 

6. CENE IN DAVKI. Naročila sprejemamo na podlagi navedenih cen. Vsi dodatni stroški, ki nastanejo pri prodajalcu zaradi zamud pri prejemu podrobnosti, specifikacij ali drugih ustreznih informacij, ali zaradi sprememb, ki jih zahteva kupec, se zaračunajo kupcu in se plačajo po izstavitvi računa. Kupec poleg nakupne cene prevzame in plača vse in vse prodajne, uporabniške, trošarinske, licenčne, lastninske in/ali druge davke in pristojbine, skupaj z vsemi obrestmi in kaznimi nanje ter s tem povezanimi stroški, ki izhajajo iz, v zvezi z, ki vplivajo na ali se nanašajo na prodajo nepremičnine, storitev, druge predmete tega naročila, in kupec bo prodajalca odškodoval ter prodajalca rešil in zavaroval pred kakršno koli terjatvijo, zahtevo ali odgovornostjo za tak davek ali davke, obresti ali

 

7. PLAČILNI POGOJI. Naročeni predmeti bodo zaračunani kot opravljene pošiljke, plačilo prodajalcu pa bo neto gotovina v ameriških sredstvih trideset (30) dni od datuma pošiljanja s strani prodajalca, razen če ni pisno določeno drugače. Gotovinski popust ne bo dovoljen. Če kupec zamuja s proizvodnjo ali odpremo, plačilo odstotka dokončanosti (na podlagi pogodbene cene) zapade v plačilo takoj.

 

8. ZAPOZNA OBRAČUNAVA. Če računi niso plačani ob zapadlosti, se kupec strinja, da bo plačal zamudne stroške za neplačano zapadlo stanje po stopnji 1 ½ % na mesec.

 

9. STROŠKI PREVZEMA. Kupec se strinja, da bo plačal vse in vse stroške, vključno z vsemi odvetniškimi honorarji, vendar ne omejeno nanje, v primeru, da mora prodajalec kupčev račun posredovati odvetniku za izterjavo ali uveljavitev katerega koli prodajnega določila in pogojev.

 

10. VARŠČINA. Dokler plačilo ni prejeto v celoti, prodajalec obdrži jamstvo za blago po tej pogodbi in kupec pooblasti prodajalca, da v kupčevem imenu izvede standardno finančno izjavo, ki določa prodajalčevo zavarovanje, ki ga je treba vložiti v skladu z veljavnimi določbami o prijavi, ali kateri koli drug dokument, potreben za popoln prodajalčev varnostni interes za blago v kateri koli državi, državi ali jurisdikciji. Na zahtevo prodajalca mora kupec nemudoma izvesti kakršno koli takšno dokumentacijo.

 

11. GARANCIJA. Prodajalec jamči, da bo prodano blago ustrezalo specifikacijam, ki jih je pisno določil prodajalec. Če je kupčevo naročilo za celoten optični sistem, od slike do predmeta, in kupec zagotovi vse informacije o njegovih zahtevah in uporabi, prodajalec jamči tudi za delovanje sistema v okviru lastnosti, ki jih pisno določi prodajalec.

 

Prodajalec ne jamči za ustreznost ali primernost za prodajo in ne jamči za ustno ali pisno, izrecno ali implicitno, razen kot je izrecno navedeno tukaj. Tukaj priložene določbe in specifikacije so samo opisne in jih ni treba razumeti kot garancije. Prodajalčeva garancija ne velja, če so osebe, ki niso prodajalec, brez pisnega soglasja prodajalca opravile kakršna koli dela ali kakor koli spremenile blago, ki ga je dobavil prodajalec.

 

Prodajalec pod nobenim pogojem ni odgovoren za kakršno koli izgubo dobička ali drugo gospodarsko izgubo ali kakršno koli posebno, posredno posledično škodo, ki izhaja iz izgube proizvodnje ali druge škode ali izgube zaradi okvare prodajalčevega blaga ali dobave blaga z napako s strani prodajalca. blaga ali zaradi kakršne koli druge kršitve te pogodbe s strani prodajalca. Kupec se s tem odpoveduje kakršni koli pravici do odškodnine v primeru, da odstopi od te pogodbe zaradi kršitve garancije. Ta garancija velja samo za prvotnega kupca. Noben kasnejši kupec ali uporabnik ni zajet.

 

12. ODŠKODNINA. Kupec se strinja, da bo prodajalcu povrnil škodo in ga rešil pred morebitnimi terjatvami, zahtevami ali odgovornostmi, ki izhajajo iz ali v zvezi s prodajo blaga s strani prodajalca ali uporabo blaga s strani kupca, kar vključuje, vendar ni omejeno na škodo na premoženja ali oseb. Kupec se strinja, da bo na svoje stroške branil kakršno koli tožbo proti prodajalcu v zvezi s kršitvijo (vključno s sodelujočo kršitvijo) katerega koli patenta Združenih držav ali drugega patenta, ki zajema vse ali dele blaga, dobavljenega po naročilu, njegovo proizvodnjo in/ali uporabo, in bo plačal stroške, pristojbine in/ali odškodnina, dodeljena prodajalcu za takšno kršitev s katero koli pravnomočno sodno odločbo; pod pogojem, da prodajalec nemudoma obvesti kupca o kakršni koli obtožbi ali tožbi zaradi takšne kršitve in kupcu ponudi obrambo v zvezi s takšno tožbo; Prodajalec ima pravico biti zastopan v takšni obrambi na prodajalčeve stroške.

 

13. ZAŠČITNI PODATKI. Vse specifikacije in tehnično gradivo, ki ga je predložil prodajalec, ter vsi izumi in odkritja, ki jih je prodajalec naredil pri izvajanju katere koli transakcije, ki temelji na njih, so last prodajalca in so zaupni ter se jih ne sme razkriti drugim ali o njih razpravljati. Vse take specifikacije in tehnično gradivo, predloženo s tem naročilom ali pri izvajanju katere koli transakcije, ki temelji na tem, bo na zahtevo vrnjeno prodajalcu. Opisna vsebina, ki je priložena temu naročilu, ni zavezujoča glede podrobnosti, razen če prodajalec potrdi pravilnost naročila v zvezi s tem.

 

14. SPREMEMBE POGODBE. Pogoji in določila v tem dokumentu ter vsi drugi pogoji in določila, navedeni v ponudbi prodajalca ali specifikacijah, ki so priložene, če obstajajo, predstavljajo popolno pogodbo med prodajalcem in kupcem ter nadomestijo vse predhodne ustne ali pisne izjave ali dogovore kakršne koli vrste, ki jih da strank ali njihovih zastopnikov. Nobena izjava po sprejetju tega naročila, ki naj bi spremenila navedene pogoje in določila, ni zavezujoča, razen če je s tem pisno privolil ustrezno pooblaščen uradnik ali vodja prodajalca.

 

15. PREKLIC IN KRŠITEV. Kupec tega naročila ne sme zavrniti, preklicati ali spremeniti, niti ne sme drugače povzročiti zamude pri delu ali pošiljki, razen s pisnim soglasjem in pod pogoji, ki jih pisno odobri prodajalec. Takšno soglasje bo dano, če sploh, le pod pogojem, da bo kupec prodajalcu plačal razumne stroške odpovedi, ki vključujejo nadomestilo za nastale stroške, režijske stroške in izgubljeni dobiček. V primeru, da kupec odpove to pogodbo brez prodajalčevega pisnega soglasja ali krši to pogodbo tako, da se ne drži prodajalca zaradi kršitve pogodbe in plača prodajalcu odškodnino, ki izhaja iz take kršitve, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubljeni dobiček, neposredno in posredno škodo, nastali stroški in odvetniški honorarji. Če kupec ne izpolnjuje obveznosti po tej ali kateri koli drugi pogodbi s prodajalcem ali če prodajalec kadar koli ni zadovoljen s kupčevo finančno odgovornostjo, ima prodajalec pravico, brez poseganja v katero koli drugo pravno sredstvo, začasno prekiniti dobavo po tej pogodbi, dokler ni napaka ali stanje je odpravljeno.

 

16. KRAJ POGODBE. Vsaka pogodba, ki izhaja iz oddaje kakršnih koli naročil in njihovega sprejema s strani prodajalca, je pogodba Nove Mehike in se razlaga in upravlja za vse namene v skladu z zakoni države Nova Mehika. Okrožje Bernalillo, NM, je s tem določeno kot kraj sojenja za vse tožbe ali postopke, ki izhajajo iz ali v povezavi s to pogodbo.

 

17. ZASTAJANJE TOŽBE. Kakršen koli ukrep kupca proti prodajalcu zaradi kršitve te pogodbe ali garancije, opisane tukaj, bo zastaral, razen če se bo začel v enem letu po datumu dostave ali računa, kar nastopi prej.

bottom of page