top of page

Všeobecné prodejní podmínky ve společnosti AGS-TECH Inc

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Níže naleznete the OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE AGS-TECH Inc. Prodejce AGS-TECH Inc. předkládá svým zákazníkům kopii těchto podmínek spolu s nabídkami a cenovými nabídkami. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky prodejce AGS-TECH Inc. a neměly by být považovány za platné pro každou transakci. Upozorňujeme však, že v případě jakýchkoli odchylek nebo úprav těchto všeobecných prodejních podmínek musí kupující kontaktovat společnost AGS-TECH Inc a získat písemný souhlas. Pokud neexistuje žádná vzájemně odsouhlasená upravená verze prodejních podmínek, platí tyto podmínky AGS-TECH Inc. uvedené níže. Chceme také zdůraznit, že primárním cílem společnosti AGS-TECH Inc. je poskytovat produkty a služby, které splňují nebo překračují očekávání zákazníků a činí její zákazníky globálně konkurenceschopnými. Proto bude vztah AGS-TECH Inc. vždy spíše dlouhodobým upřímným vztahem a partnerstvím se svými zákazníky, nikoli vztahem založeným na čisté formálnosti.

 

1. PŘIJETÍ. Tento návrh nepředstavuje nabídku, ale je výzvou pro kupujícího k zadání objednávky, přičemž výzva bude otevřena po dobu třiceti (30) dnů. Všechny objednávky podléhají konečnému písemnému přijetí společností AGS-TECH, INC. (dále jen „prodávající“).

 

Zde uvedené podmínky se vztahují na objednávku kupujícího a řídí se jí a v případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a objednávkou kupujícího mají přednost podmínky zde uvedené. Prodávající vznáší námitku proti zahrnutí jakýchkoli jiných nebo dodatečných podmínek navržených kupujícím do své nabídky, a pokud budou zahrnuty v akceptaci kupujícího, bude kupní smlouva výsledkem podmínek prodávajícího uvedených v této smlouvě.

 

2. DORUČENÍ. Uvedené datum dodání je naším nejlepším odhadem založeným na současných požadavcích na plánování a může se od něj bez odpovědnosti odchýlit o přiměřeně delší dobu podle uvážení prodávajícího kvůli výrobním nepředvídatelným situacím. Prodejce nenese odpovědnost za nedodání k jakémukoli konkrétnímu datu nebo datům v jakémkoli konkrétním časovém období v případě těžkostí nebo příčin mimo jeho kontrolu, včetně, ale nejen, aktů vyšší moci nebo veřejného nepřítele, vládních nařízení, omezení nebo priority, požáry, povodně, stávky nebo jiná zastavení práce, nehody, katastrofy, válečné podmínky, nepokoje nebo občanské nepokoje, nedostatek pracovních sil, materiálu a/nebo dopravy, právní zásahy nebo zákazy, embarga, neplnění nebo zpoždění subdodavatelů a dodavatelů, nebo podobné nebo odlišné příčiny, které znesnadňují nebo znemožňují plnění nebo včasné dodání; a v žádném takovém případě nenese prodávající žádnou odpovědnost ani nebude podléhat jakékoli odpovědnosti. Kupující z žádného takového důvodu nebude mít žádné právo na zrušení ani žádné právo pozastavit, zpozdit nebo jinak zabránit Prodávajícímu ve výrobě, odeslání nebo skladování na účet Kupujícího jakéhokoli materiálu nebo jiného zboží zakoupeného podle této smlouvy, ani zadržet platbu. Přijetí dodávky kupujícím představuje vzdání se jakéhokoli nároku z prodlení. Pokud zboží připravené k odeslání v nebo po plánovaném datu dodání nemůže být odesláno na žádost kupujícího nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který prodávající nemůže ovlivnit, platba bude provedena do třiceti (30) dnů poté, co byl kupující informován, že

 

jsou připraveny k odeslání, není-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak. Pokud je zásilka kdykoli odložena nebo zpožděna, Kupující ji uloží na riziko a náklady Kupujícího, a pokud ji Kupující neuloží nebo odmítne skladovat, Prodávající má právo tak učinit na riziko a náklady Kupujícího.

 

3. PŘEPRAVA/RIZIKO ZTRÁTY. Pokud není uvedeno jinak, všechny zásilky jsou prováděny FOB, místo odeslání a Kupující se zavazuje uhradit veškeré poplatky za přepravu, včetně pojištění. Kupující přebírá veškerá rizika ztráty a poškození od okamžiku uložení zboží u přepravce

 

4. KONTROLA/ZAMÍTNUTÍ. Kupující má deset (10) dnů po obdržení zboží na to, aby zkontroloval a buď přijal, nebo odmítl. Pokud je zboží odmítnuto, musí být prodávajícímu zasláno písemné oznámení o odmítnutí a jeho konkrétní důvody do deseti (10) dnů od obdržení. Neodmítnutí zboží nebo neinformování prodávajícího o chybách, nedostatcích nebo jiném nesouladu se smlouvou v této deseti (10) denní lhůtě znamená neodvolatelné přijetí zboží a uznání, že je plně v souladu se smlouvou.

 

5. NEOPAKOVANÝ NÁKLAD (NRE), DEFINICE/PLATBA. Kdykoli je NRE použito v nabídce, potvrzení nebo jiné komunikaci Prodávajícího, je definováno jako jednorázové náklady hrazené Kupujícím za (a) úpravu nebo přizpůsobení nástrojů vlastněných Prodávajícím, aby umožnily výrobu přesně podle požadavků Kupujícího, nebo (b) analýzu a přesné vymezení požadavků Kupujícího. Kupující dále uhradí veškeré nezbytné opravy nebo výměny nástrojů po životnosti nástroje stanovené Prodávajícím.

 

V době, kdy Prodávající specifikují Neopakovatelné výdaje, Kupující uhradí 50 % z nich s jeho nákupní objednávkou a zbytek po schválení návrhu, prototypu nebo vyrobených vzorků Kupujícím.

 

6. CENY A DANĚ. Objednávky jsou přijímány na základě uvedených cen. Jakékoli dodatečné náklady vzniklé prodávajícímu z důvodu zpoždění v obdržení podrobností, specifikací nebo jiných souvisejících informací nebo v důsledku změn požadovaných kupujícím budou účtovány kupujícímu a splatné na základě faktury. Kupující kromě kupní ceny převezme a zaplatí veškeré prodejní, užívací, spotřební, licenční, majetkové a/nebo jiné daně a poplatky spolu s veškerými úroky a sankcemi a náklady v souvislosti s tím vyrůstající, související s, ovlivňující nebo související s prodejem majetku, službou jiného předmětu této objednávky a Kupující odškodní Prodávajícího a ochrání a ochrání Prodávající před jakýmkoli nárokem, žádostí nebo odpovědností za takové daně nebo daně, úroky nebo

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY. Objednané položky budou účtovány jako uskutečněné zásilky a platba Prodejci bude čistá hotovost ve fondech Spojených států amerických, třicet (30) dnů od data odeslání prodávajícím, pokud není písemně uvedeno jinak. Nebude povolena žádná sleva v hotovosti. Pokud kupující zpozdí výrobu nebo odeslání, platba procenta dokončení (na základě smluvní ceny) se stane okamžitě splatnou.

 

8. ZPOŽDĚNÍ ÚČTOVÁNÍ. Pokud nebudou faktury uhrazeny v době splatnosti, kupující souhlasí s tím, že zaplatí poplatky z prodlení z nezaplaceného dlužného zůstatku ve výši 1 ½ % měsíčně.

 

9. NÁKLADY NA SBĚR. Kupující souhlasí s tím, že uhradí veškeré náklady, včetně, nikoli však výhradně, všech poplatků za právní zastoupení, v případě, že prodávající musí postoupit účet kupujícího právnímu zástupci za účelem vyzvednutí nebo vymáhání jakýchkoli podmínek prodeje.

 

10. BEZPEČNOSTNÍ ZÁJEM. Dokud nebude platba přijata v plné výši, bude si Prodávající ponechat zástavní právo ke zboží podle této smlouvy a Kupující zmocní Prodávajícího, aby jménem Kupujícího provedl standardní finanční prohlášení uvádějící zástavní právo Prodávajícího, které má být předloženo podle příslušných ustanovení o ukládání nebo jakéhokoli jiného dokumentu nezbytného k tomu, aby zdokonalit bezpečnostní zájem Prodávajícího na zboží v jakémkoli státě, zemi nebo jurisdikci. Na žádost Prodávajícího Kupující neprodleně vyhotoví jakoukoli takovou dokumentaci.

 

11. ZÁRUKA. Prodávající zaručuje, že prodávané součásti zboží budou splňovat specifikace písemně stanovené Prodávajícím. Pokud je objednávka kupujícího na kompletní optický systém, od obrázku po objekt, a kupující poskytne veškeré informace k jeho požadavkům a použití, prodávající rovněž zaručuje výkon systému v rámci charakteristik písemně stanovených prodávajícím.

 

Prodejce neposkytuje žádnou záruku na vhodnost nebo prodejnost a žádnou záruku ústní nebo písemnou, výslovnou nebo předpokládanou, pokud není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Zde přiložená ustanovení a specifikace jsou pouze popisné a nelze je chápat jako záruky. Záruka prodávajícího se nevztahuje na případy, kdy jiné osoby než prodávající provedly bez písemného souhlasu prodávajícího na zboží dodaném prodávajícím jakoukoliv práci nebo změnu.

 

Prodávající za žádných okolností nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku nebo jinou ekonomickou ztrátu nebo jakékoli zvláštní, nepřímé následné škody vzniklé ztrátou výroby nebo jinými škodami nebo ztrátami v důsledku selhání zboží prodávajícího nebo dodávky vadného zboží prodávajícím. zboží, nebo z důvodu jiného porušení této smlouvy prodávajícím. Kupující se tímto vzdává jakéhokoli práva na náhradu škody v případě, že odstoupí od této smlouvy z důvodu porušení záruky. Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího. Není zahrnut žádný další kupující nebo uživatel.

 

12. ODŠKODNĚNÍ. Kupující souhlasí s tím, že odškodní Prodávajícího a uloží jej bez újmy z a proti jakémukoli nároku, požadavku nebo odpovědnosti vyplývající z nebo v souvislosti s prodejem zboží Prodávajícím nebo používáním zboží Kupujícím, a to zahrnuje, ale není omezeno na poškození majetek nebo osoby. Kupující souhlasí s tím, že bude na své náklady bránit jakoukoli žalobu proti Prodávajícímu týkající se porušení (včetně spoluúčasti na porušení) jakéhokoli patentu Spojených států nebo jiného patentu, který se vztahuje na celé zboží nebo jeho části, na jeho výrobu a/nebo jeho použití, a zaplatí náklady a poplatky. a/nebo náhrady škody přiznané Prodávajícímu za takové porušení jakýmkoli pravomocným soudním rozhodnutím; za předpokladu, že Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o jakémkoli obvinění nebo žalobě za takové porušení a nabídne Kupujícímu obhajobu takové žaloby; Prodávající má právo být při takové obhajobě zastoupen na náklady Prodávajícího.

 

13. CHRÁNĚNÉ ÚDAJE. Veškeré specifikace a technické materiály předložené Prodávajícím a všechny vynálezy a objevy učiněné Prodávajícím při provádění jakékoli transakce na nich založené jsou majetkem Prodávajícího a jsou důvěrné a nebudou zveřejněny ani s nimi projednány. Všechny tyto specifikace a technický materiál předložený s touto objednávkou nebo při provádění jakékoli transakce na základě této smlouvy budou na požádání vráceny prodávajícímu. Popis dodávaný s touto objednávkou není závazný, pokud jde o podrobnosti, pokud prodávající nepotvrdí správnost při potvrzení objednávky s tím související.

 

14. ÚPRAVY SMLOUVY. Podmínky obsažené v tomto dokumentu a jakékoli další podmínky uvedené v návrhu Prodávajícího nebo specifikacích připojených k tomuto dokumentu, pokud existují, představují úplnou dohodu mezi Prodávajícím a Kupujícím a nahrazují všechna předchozí ústní nebo písemná prohlášení nebo ujednání jakéhokoli druhu učiněná společností strany nebo jejich zástupci. Žádné prohlášení po přijetí této objednávky, které má za cíl upravit uvedené podmínky, nebude závazné, pokud s tím nebude písemně souhlasit řádně oprávněný úředník nebo manažer Prodávajícího.

 

15. ZRUŠENÍ A PORUŠENÍ. Kupující nesmí tuto objednávku zrušit, zrušit nebo změnit, ani jinak nezpůsobí zpoždění práce nebo zásilky, s výjimkou písemného souhlasu a za podmínek písemně schválených prodávajícím. Takový souhlas bude udělen, pokud vůbec, pouze za podmínky, že kupující zaplatí prodávajícímu přiměřené storno poplatky, které zahrnují náhradu vzniklých nákladů, režijních nákladů a ušlého zisku. V případě, že kupující zruší tuto smlouvu bez písemného souhlasu prodávajícího nebo poruší tuto smlouvu tím, že nedodrží prodávajícího z důvodu porušení smlouvy, a zaplatí prodávajícímu škody vyplývající z takového porušení, včetně, ale nejen, ušlého zisku, přímých a nepřímých škod, vzniklé náklady a poplatky za právní zastoupení. Pokud je kupující v prodlení s touto nebo jakoukoli jinou smlouvou s prodávajícím, nebo pokud prodávající kdykoli nebude spokojen s finanční odpovědností kupujícího, bude mít prodávající právo, aniž by byly dotčeny jakékoli jiné právní prostředky nápravy, pozastavit dodávky podle této smlouvy, dokud výchozí stav nebo stav je napraven.

 

16. MÍSTO SMLOUVY. Jakákoli smlouva vyplývající z zadání jakýchkoli objednávek a jejich přijetí prodávajícím bude smlouvou z Nového Mexika a bude vykládána a spravována pro všechny účely podle zákonů státu Nové Mexiko. Kraj Bernalillo, NM, je tímto určen jako místo soudu pro jakoukoli akci nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

 

17. OMEZENÍ AKCE. Jakákoli žaloba kupujícího vůči prodávajícímu za porušení této smlouvy nebo zde popsané záruky bude promlčena, pokud nebude zahájena do jednoho roku od data dodání nebo faktury, podle toho, co nastane dříve.

bottom of page