top of page

Quality Management ve společnosti AGS-TECH Inc

Quality Management at AGS-TECH Inc

Všechny závody vyrábějící díly a produkty pro AGS-TECH Inc jsou certifikovány podle jednoho nebo několika následujících standardů SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY (QMS):

 

 

 

- ISO 9001

 

- TS 16949

 

- QS 9000

 

- AS 9100

 

- ISO 13485

 

- ISO 14000

 

 

 

Kromě výše uvedených systémů řízení kvality zajišťujeme našim zákazníkům produkty a služby nejvyšší kvality výrobou podle uznávaných mezinárodních norem a certifikací, jako jsou:

 

 

 

- Certifikační značky UL, CE, EMC, FCC a CSA, seznam FDA, DIN / MIL / ASME / NEMA / SAE / JIS / BSI / EIA / IEC / ASTM / IEEE standardy, IP, Telcordia, ANSI, NIST

 

 

 

Konkrétní normy, které se vztahují na určitý produkt, závisí na povaze produktu, oblasti jeho použití, použití a požadavku zákazníka.

 

Kvalitu vnímáme jako oblast, která potřebuje neustálé zlepšování, a proto se nikdy neomezujeme pouze těmito standardy. Neustále se snažíme zvyšovat naši úroveň kvality ve všech závodech a ve všech oblastech, odděleních a produktových řadách se zaměřením na:

 

 

 

- Six Sigma

 

- Total Quality Management (TQM)

 

- Statistická kontrola procesu (SPC)

 

- Inženýrství životního cyklu / Udržitelná výroba

 

- Robustnost v konstrukci, výrobních procesech a strojních zařízeních

 

- Agilní výroba

 

- Výroba s přidanou hodnotou

 

- Počítačově integrovaná výroba

 

- Souběžné inženýrství

 

- Štíhlá výroba

 

- Flexibilní výroba

 

 

 

Pro ty, kteří mají zájem rozšířit své znalosti o kvalitě, si je krátce proberme.

 

 

 

STANDARD ISO 9001: Model pro zajištění kvality při návrhu/vývoji, výrobě, instalaci a servisu. Norma kvality ISO 9001 se používá po celém světě a je jednou z nejběžnějších. Pro počáteční certifikaci i pro včasné obnovy naše závody navštěvují a kontrolují akreditované nezávislé týmy třetích stran, aby potvrdily, že 20 klíčových prvků standardu řízení kvality je zavedeno a správně funguje. Norma kvality ISO 9001 není certifikací produktu, ale certifikací procesu kvality. Naše závody jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zachována akreditace tohoto standardu kvality. Registrace symbolizuje náš závazek dodržovat konzistentní postupy, jak je specifikováno naším systémem jakosti (kvalita při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu), včetně řádné dokumentace těchto postupů. Naše závody jsou také zajištěny takovými postupy dobré kvality tím, že požadují, aby byli registrováni i naši dodavatelé.

 

 

 

STANDARD ISO/TS 16949: Jedná se o technickou specifikaci ISO zaměřenou na vývoj systému managementu kvality, který zajišťuje neustálé zlepšování s důrazem na prevenci defektů a omezení odchylek a plýtvání v dodavatelském řetězci. Je založen na standardu kvality ISO 9001. Norma kvality TS16949 se vztahuje na návrh/vývoj, výrobu a případně instalaci a servis produktů souvisejících s automobilovým průmyslem. Požadavky mají být aplikovány v celém dodavatelském řetězci. Mnoho závodů AGS-TECH Inc. udržuje tento standard kvality namísto ISO 9001 nebo jako doplněk k němu.

 

 

 

STANDARD QS 9000: Tento standard kvality, vyvinutý automobilovými giganty, má kromě standardu kvality ISO 9000 ještě další výhody. Všechny doložky normy kvality ISO 9000 slouží jako základ normy kvality QS 9000. Závody AGS-TECH Inc. sloužící zejména automobilovému průmyslu jsou certifikovány podle standardu kvality QS 9000.

 

 

 

STANDARD AS 9100: Toto je široce přijímaný a standardizovaný systém řízení kvality pro letecký průmysl. AS9100 nahrazuje dřívější AS9000 a plně zahrnuje celou aktuální verzi ISO 9000, přičemž přidává požadavky týkající se kvality a bezpečnosti. Letecký průmysl je vysoce rizikovým odvětvím a je zapotřebí regulační kontrola, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita služeb nabízených v tomto odvětví na světové úrovni. Závody vyrábějící naše letecké komponenty jsou certifikovány podle normy kvality AS 9100.

 

 

 

STANDARD ISO 13485:2003: Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, kde organizace potřebuje prokázat svou schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které konzistentně splňují požadavky zákazníků a regulačních předpisů platné pro zdravotnické prostředky a související služby. Hlavním cílem normy kvality ISO 13485:2003 je usnadnit harmonizované regulační požadavky na zdravotnické prostředky pro systémy managementu kvality. Proto zahrnuje některé konkrétní požadavky na zdravotnické prostředky a vylučuje některé požadavky systému jakosti ISO 9001, které nejsou vhodné jako regulační požadavky. Pokud regulační požadavky povolují vyloučení kontrol návrhu a vývoje, lze to použít jako odůvodnění pro jejich vyloučení ze systému managementu kvality. Lékařské produkty AGS-TECH Inc, jako jsou endoskopy, fibroskopy, implantáty, jsou vyráběny v závodech, které jsou certifikovány podle tohoto standardu systému managementu kvality.

 

 

 

STANDARD ISO 14000: Tato skupina norem se vztahuje k mezinárodním systémům environmentálního managementu. Týká se způsobu, jakým činnosti organizace ovlivňují životní prostředí po celou dobu životnosti jejích produktů. Tyto činnosti mohou sahat od výroby až po likvidaci produktu po jeho životnosti a zahrnují vlivy na životní prostředí včetně znečištění, tvorby a likvidace odpadu, hluku, vyčerpávání přírodních zdrojů a energie. Norma ISO 14000 souvisí spíše s životním prostředím než s kvalitou, ale přesto je to norma, na kterou je certifikováno mnoho globálních výrobních závodů AGS-TECH Inc. Nepřímo však tento standard rozhodně může zvýšit kvalitu zařízení.

 

 

 

JAKÉ JSOU ZNAČKY CERTIFIKACE UL, CE, EMC, FCC a CSA? KDO JE POTŘEBUJE?

 

ZNAČKA UL: Pokud produkt nese značku UL, Underwriters Laboratories zjistily, že vzorky tohoto produktu splňují bezpečnostní požadavky UL. Tyto požadavky jsou primárně založeny na vlastních publikovaných normách UL pro bezpečnost. Tento typ značky je k vidění na většině spotřebičů a počítačového vybavení, pecích a ohřívačích, pojistkách, elektrických panelech, detektorech kouře a oxidu uhelnatého, hasicích přístrojích, plovoucích zařízeních, jako jsou záchranné vesty, a mnoha dalších produktech po celém světě a zejména v USA. Produkty AGS-TECH Inc. relevantní pro americký trh jsou označeny značkou UL. Kromě výroby jejich produktů můžeme jako službu vést naše zákazníky celým procesem kvalifikace a značení UL. Testování produktů lze ověřit prostřednictvím online adresářů UL na adrese http://www.ul.com

 

OZNAČENÍ CE: Evropská komise umožňuje výrobcům volně oběh průmyslových výrobků s označením CE na vnitřním trhu EU. Produkty AGS-TECH Inc. relevantní pro trh EU jsou opatřeny značkou CE. Kromě výroby jejich produktů můžeme jako službu vést naše zákazníky celým procesem kvalifikace a označování CE. Značka CE potvrzuje, že produkty splňují požadavky EU na zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí, které zajišťují bezpečnost spotřebitelů a na pracovišti. Všichni výrobci v EU i mimo EU musí opatřit výrobky, na které se vztahují směrnice „Nového přístupu“, značkou CE, aby mohli své výrobky prodávat na území EU. Když produkt obdrží značku CE, může být uveden na trh v celé EU, aniž by procházel dalšími úpravami produktu.

 

Většinu produktů, na které se vztahují směrnice nového přístupu, může mít vlastní certifikaci výrobce a nevyžaduje zásah nezávislé testovací/certifikační společnosti autorizované EU. Pro vlastní certifikaci musí výrobce posoudit shodu výrobků s platnými směrnicemi a normami. Zatímco použití harmonizovaných norem EU je teoreticky dobrovolné, v praxi je použití evropských norem nejlepším způsobem, jak splnit požadavky směrnic o označení CE, protože normy nabízejí specifické pokyny a testy pro splnění bezpečnostních požadavků, zatímco směrnice, obecné povahy, ne. Výrobce může opatřit svůj výrobek označením CE poté, co vypracuje prohlášení o shodě, certifikát, který prokazuje, že výrobek odpovídá platným požadavkům. Prohlášení musí obsahovat jméno a adresu výrobce, výrobek, směrnice označení CE, které se na výrobek vztahují, např. strojní směrnice 93/37/ES nebo směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS, použité evropské normy, např. EN 50081-2:1993 pro směrnici EMC nebo EN 60950:1991 pro požadavek nízkého napětí pro informační technologie. Prohlášení musí obsahovat podpis úředníka společnosti pro účely převzetí odpovědnosti společnosti za bezpečnost svého výrobku na evropském trhu. Tato evropská normalizační organizace vytvořila směrnici o elektromagnetické kompatibilitě. Směrnice podle CE v zásadě uvádí, že výrobky nesmí vyzařovat nežádoucí elektromagnetické znečištění (rušení). Protože v životním prostředí existuje určité množství elektromagnetického znečištění, směrnice také uvádí, že výrobky musí být imunní vůči přiměřené míře rušení. Směrnice sama o sobě neposkytuje žádné pokyny ohledně požadované úrovně emisí nebo odolnosti, která je ponechána na normách, které se používají k prokázání souladu se směrnicí.

 

Směrnice EMC (89/336/EEC) Elektromagnetická kompatibilita

 

Stejně jako všechny ostatní směrnice se jedná o směrnici nového přístupu, což znamená, že jsou vyžadovány pouze hlavní požadavky (základní požadavky). Směrnice EMC uvádí dva způsoby, jak prokázat shodu s hlavními požadavky:

 

•Prohlášení výrobce (trasa podle čl. 10.1)

 

•Typové testování pomocí TCF (trasa podle čl. 10.2)

 

Směrnice LVD (73/26/EEC) Bezpečnost

 

Stejně jako všechny směrnice týkající se CE se jedná o směrnici nového přístupu, což znamená, že jsou vyžadovány pouze hlavní požadavky (základní požadavky). Směrnice LVD popisuje, jak prokázat shodu s hlavními požadavky.

 

ZNAČKA FCC: Federal Communications Commission (FCC) je nezávislá vládní agentura Spojených států. FCC byla založena zákonem o komunikacích z roku 1934 a je pověřena regulací mezistátních a mezinárodních komunikací prostřednictvím rádia, televize, drátu, satelitu a kabelu. Jurisdikce FCC pokrývá 50 států, District of Columbia a majetek USA. Všechna zařízení, která pracují s taktovací frekvencí 9 kHz, musí být testována podle příslušného kodexu FCC. Produkty AGS-TECH Inc. relevantní pro americký trh jsou označeny značkou FCC. Kromě výroby jejich elektronických produktů můžeme jako službu vést naše zákazníky celým procesem kvalifikace a značení FCC.

 

ZNAČKA CSA: Canadian Standards Association (CSA) je nezisková asociace sloužící obchodu, průmyslu, vládě a spotřebitelům v Kanadě a na globálním trhu. Kromě mnoha dalších aktivit ČSA vyvíjí standardy, které zvyšují bezpečnost veřejnosti. Jako celostátně uznávaná zkušební laboratoř zná CSA požadavky USA. Podle předpisů OSHA se značka CSA-US kvalifikuje jako alternativa ke značce UL.

 

 

 

CO JE LISTING FDA? KTERÉ PRODUKTY POTŘEBUJÍ OZNAM FDA? Zdravotnický prostředek je uveden na seznamu FDA, pokud firma, která tento zdravotnický prostředek vyrábí nebo distribuuje, úspěšně dokončila online registraci zařízení prostřednictvím jednotného systému registrace a seznamu FDA. Zdravotnické prostředky, které nevyžadují kontrolu FDA před uvedením prostředků na trh, jsou považovány za „výjimku podle 510(k)“. Tyto zdravotnické prostředky jsou většinou nízkorizikové prostředky třídy I a některé prostředky třídy II, u kterých bylo zjištěno, že nevyžadují 510(k) poskytnout přiměřenou záruku bezpečnosti a účinnosti. Většina zařízení, která se musí registrovat u FDA, musí také uvést seznam zařízení, která jsou vyrobena v jejich zařízeních, a činností, které se na těchto zařízeních provádějí. Pokud zařízení před uvedením na trh v USA vyžaduje schválení nebo oznámení před uvedením na trh, pak by měl vlastník/provozovatel také poskytnout předprodejní číslo FDA (510(k), PMA, PDP, HDE). Společnost AGS-TECH Inc. prodává a prodává některé produkty, jako jsou implantáty, které jsou uvedeny na seznamu FDA. Kromě výroby jejich lékařských produktů můžeme jako službu vést naše zákazníky celým procesem zařazení do seznamu FDA. Více informací a také nejaktuálnější výpisy FDA lze nalézt na http://www.fda.gov

 

 

 

JAKÉ JSOU OBLÍBENÉ STANDARDY VÝROBNÍ ZÁVODY AGS-TECH Inc. Různí zákazníci požadují od společnosti AGS-TECH Inc. shodu s různými normami. Někdy je to otázka volby, ale často požadavek závisí na geografické poloze zákazníka, odvětví, kterému slouží, nebo na aplikaci produktu… atd. Zde jsou některé z nejběžnějších:

 

STANDARDY DIN: DIN, Německý institut pro normalizaci, vyvíjí normy pro racionalizaci, zajišťování kvality, ochranu životního prostředí, bezpečnost a komunikaci v průmyslu, technologii, vědě, státní správě a veřejné doméně. Normy DIN poskytují společnostem základ pro očekávání kvality, bezpečnosti a minimální funkčnosti a umožňují vám minimalizovat rizika, zlepšit prodejnost a podporovat interoperabilitu.

 

MIL STANDARDS: Toto je obranná nebo vojenská norma Spojených států, ''MIL-STD'', ''MIL-SPEC'', a používá se k dosažení cílů standardizace ministerstvem obrany USA. Standardizace je prospěšná při dosahování interoperability, zajišťuje, že produkty splňují určité požadavky, shodnost, spolehlivost, celkové náklady na vlastnictví, kompatibilitu s logistickými systémy a další cíle související s obranou. Je důležité poznamenat, že obranné normy používají také jiné vládní organizace, technické organizace a průmysl.

 

STANDARDS ASME: American Society of Mechanical Engineers (ASME) je inženýrská společnost, normalizační organizace, organizace pro výzkum a vývoj, lobbistická organizace, poskytovatel školení a vzdělávání a nezisková organizace. ASME, založená jako inženýrská společnost zaměřená na strojírenství v Severní Americe, je multidisciplinární a globální. ASME je jednou z nejstarších organizací vyvíjejících standardy v USA. Vyrábí přibližně 600 kódů a norem pokrývajících mnoho technických oblastí, jako jsou spojovací prvky, sanitární armatury, výtahy, potrubí a systémy a komponenty elektráren. Na mnohé standardy ASME se vládní agentury odvolávají jako na nástroje ke splnění jejich regulačních cílů. Normy ASME jsou proto dobrovolné, pokud nebyly začleněny do právně závazné obchodní smlouvy nebo začleněny do předpisů vynucovaných orgánem s jurisdikcí, jako je federální, státní nebo místní vládní agentura. ASME se používají ve více než 100 zemích a byly přeloženy do mnoha jazyků.

 

STANDARDY NEMA: National Electrical Manufacturers Association (NEMA) je sdružení výrobců elektrických zařízení a lékařských zobrazovacích zařízení v USA. Její členské společnosti vyrábějí produkty používané při výrobě, přenosu, distribuci, řízení a konečném využití elektřiny. Tyto produkty se používají v užitkových, průmyslových, komerčních, institucionálních a rezidenčních aplikacích. Divize Medical Imaging & Technology Alliance společnosti NEMA zastupuje výrobce špičkových lékařských diagnostických zobrazovacích zařízení včetně MRI, CT, rentgenových a ultrazvukových produktů. Kromě lobbistických aktivit NEMA publikuje více než 600 norem, aplikačních příruček, bílé a technické publikace.

 

SAE STANDARDS: SAE International, původně založená jako Society of Automotive Engineers, je celosvětově aktivní profesní sdružení a normalizační organizace se sídlem v USA pro inženýrské profesionály v různých průmyslových odvětvích. Hlavní důraz je kladen na dopravní průmysl včetně automobilového, leteckého a užitkových vozidel. SAE International koordinuje vývoj technických norem založených na osvědčených postupech. Pracovní skupiny se sdružují z inženýrských profesionálů příslušných oborů. SAE International poskytuje fórum pro společnosti, vládní agentury, výzkumné instituce atd. navrhovat technické normy a doporučené postupy pro návrh, konstrukci a vlastnosti součástí motorových vozidel. Dokumenty SAE nemají žádnou právní sílu, ale v některých případech na ně odkazuje americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) a Transport Canada v předpisech těchto agentur pro vozidla ve Spojených státech a Kanadě. Mimo Severní Ameriku však dokumenty SAE obecně nejsou primárním zdrojem technických ustanovení v předpisech pro vozidla. SAE publikuje více než 1 600 technických norem a doporučených postupů pro osobní automobily a jiná silniční vozidla a více než 6 400 technických dokumentů pro letecký průmysl.

 

STANDARDY JIS: Japonské průmyslové normy (JIS) specifikují normy používané pro průmyslové činnosti v Japonsku. Proces standardizace je koordinován Japonským výborem pro průmyslové standardy a publikován prostřednictvím Japonské asociace pro standardy. Zákon o průmyslové normalizaci byl revidován v roce 2004 a byla změněna „značka JIS“ (certifikace produktu). Počínaje 1. říjnem 2005 byla při recertifikaci použita nová značka JIS. Používání staré známky bylo povoleno během tříletého přechodného období do 30. září 2008; a každý výrobce, který získal novou nebo obnovující certifikaci na základě schválení úřadu, mohl používat novou značku JIS. Proto všechny japonské produkty s certifikací JIS nesou od 1. října 2008 novou značku JIS.

 

BSI STANDARDS: Britské normy vyrábí BSI Group, která je začleněna a formálně označena jako National Standards Body (NSB) pro Spojené království. Skupina BSI vytváří britské normy pod pravomocí Charty, která jako jeden z cílů BSI stanoví normy kvality pro zboží a služby a připravuje a podporuje všeobecné přijetí britských norem a harmonogramů v souvislosti s nimi a od nich. čas od času revidovat, měnit a doplňovat takové normy a plány, jak to vyžadují zkušenosti a okolnosti. Skupina BSI má v současnosti více než 27 000 aktivních standardů. Produkty jsou běžně specifikovány jako splňující konkrétní britský standard a obecně to lze provést bez jakékoli certifikace nebo nezávislého testování. Norma jednoduše poskytuje zkrácený způsob tvrzení, že jsou splněny určité specifikace, a zároveň povzbuzuje výrobce, aby se drželi společné metody pro takovou specifikaci. Kitemark lze použít k označení certifikace BSI, ale pouze tam, kde bylo schéma Kitemark vytvořeno kolem konkrétního standardu. Produkty a služby, které BSI certifikuje jako splňující požadavky konkrétních norem v rámci určených schémat, získávají značku Kitemark. Platí to hlavně pro řízení bezpečnosti a kvality. Existuje obecné nedorozumění, že Kitemarky jsou nezbytné k prokázání shody s jakoukoli normou BS, ale obecně není ani žádoucí, ani možné, aby každá norma byla tímto způsobem „hlídána“. Kvůli posunu v harmonizaci norem v Evropě byly některé britské normy postupně nahrazovány nebo nahrazovány příslušnými evropskými normami (EN).

 

EIA STANDARDS: Electronic Industries Alliance byla standardizační a obchodní organizace složená jako aliance obchodních asociací výrobců elektroniky ve Spojených státech, která vyvinula standardy k zajištění kompatibility a zaměnitelnosti zařízení různých výrobců. EIA ukončila činnost 11. února 2011, ale bývalé sektory nadále slouží volebním obvodům EIA. EIA pověřila ECA, aby pokračovala ve vývoji norem pro propojovací, pasivní a elektromechanické elektronické součástky pod označením ANSI norem EIA. Všechny ostatní normy pro elektronické součástky se řídí příslušnými sektory. Očekává se, že ECA se sloučí s National Electronic Distributors Association (NEDA) a vytvoří Electronic Components Industry Association (ECIA). Značka standardů EIA však bude pokračovat pro propojovací, pasivní a elektromechanické (IP&E) elektronické komponenty v rámci ECIA. EIA rozdělila své aktivity do následujících sektorů:

 

•ECA – Electronic Components, Assembles, Equipment & Supplies Association

 

•JEDEC – JEDEC Solid State Technology Association (dříve Joint Electron Devices Engineering Councils)

 

•GEIA – Nyní je součástí TechAmerica a je vládní asociací pro elektroniku a informační technologie

 

•TIA – Sdružení telekomunikačního průmyslu

 

•CEA – Asociace spotřební elektroniky

 

STANDARDY IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) je světová organizace, která připravuje a vydává mezinárodní normy pro všechny elektrické, elektronické a příbuzné technologie. Na normalizační práci IEC se podílí více než 10 000 odborníků z průmyslu, obchodu, vlád, zkušebních a výzkumných laboratoří, akademické obce a spotřebitelských skupin. IEC je jednou ze tří globálních sesterských organizací (jsou to IEC, ISO, ITU), které vyvíjejí mezinárodní standardy pro svět. Kdykoli je to potřeba, IEC spolupracuje s ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a ITU (Mezinárodní telekomunikační unie), aby zajistila, že mezinárodní normy do sebe dobře zapadají a vzájemně se doplňují. Společné komise zajišťují, že mezinárodní normy spojují všechny relevantní znalosti odborníků pracujících v příbuzných oblastech. Mnoho zařízení po celém světě, která obsahují elektroniku a používají nebo vyrábějí elektřinu, se spoléhají na mezinárodní normy IEC a systémy posuzování shody, aby společně fungovaly, pasovaly a fungovaly bezpečně.

 

STANDARDY ASTM: ASTM International, (dříve známá jako Americká společnost pro testování a materiály), je mezinárodní organizace, která vyvíjí a publikuje dobrovolné technické normy pro širokou škálu materiálů, produktů, systémů a služeb. Celosvětově funguje více než 12 000 dobrovolných konsensuálních standardů ASTM. ASTM byla založena dříve než ostatní normalizační organizace. ASTM International nehraje žádnou roli při vyžadování ani vynucování dodržování svých norem. Mohou však být považovány za povinné, pokud na ně odkazuje smlouva, korporace nebo vládní subjekt. Ve Spojených státech byly standardy ASTM široce přijaty začleněním nebo odkazem v mnoha federálních, státních a obecních vládních nařízeních. Jiné vlády také odkazovaly na ASTM ve své práci. Společnosti podnikající v mezinárodním obchodě často odkazují na standard ASTM. Například všechny hračky prodávané ve Spojených státech musí splňovat bezpečnostní požadavky ASTM F963.

 

IEEE STANDARDS: The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA) je organizace v rámci IEEE, která vyvíjí globální standardy pro širokou škálu průmyslových odvětví: energetiku a energetiku, biomedicínu a zdravotnictví, informační technologie, telekomunikace a domácí automatizaci, doprava, nanotechnologie, informační bezpečnost a další. IEEE-SA je vyvíjí již více než století. Odborníci z celého světa přispívají k rozvoji standardů IEEE. IEEE-SA je komunita, nikoli vládní orgán.

 

AKREDITACE ANSI: American National Standards Institute je soukromá nezisková organizace, která dohlíží na vývoj dobrovolných konsensuálních standardů pro produkty, služby, procesy, systémy a personál ve Spojených státech. Organizace také koordinuje americké standardy s mezinárodními standardy ve snaze, aby americké produkty mohly být používány po celém světě. ANSI akredituje normy, které jsou vyvinuty zástupci jiných normalizačních organizací, vládních agentur, spotřebitelských skupin, společností atd. Tyto normy zajišťují, že charakteristiky a výkon produktů jsou konzistentní, že lidé používají stejné definice a termíny a že produkty jsou testovány stejným způsobem. ANSI také akredituje organizace, které provádějí certifikaci produktů nebo personálu v souladu s požadavky definovanými v mezinárodních standardech. ANSI sama nevyvíjí normy, ale dohlíží na vývoj a používání norem tím, že akredituje postupy organizací vyvíjejících normy. Akreditace ANSI znamená, že postupy používané organizacemi vyvíjejícími normy splňují požadavky institutu na otevřenost, vyváženost, konsensus a řádný proces. ANSI také označuje konkrétní standardy jako americké národní standardy (ANS), když institut určí, že standardy byly vyvinuty v prostředí, které je spravedlivé, dostupné a reagující na požadavky různých zúčastněných stran. Normy dobrovolného konsenzu urychlují přijetí produktů na trhu a zároveň objasňují, jak zlepšit bezpečnost těchto produktů pro ochranu spotřebitelů. Existuje přibližně 9 500 amerických národních norem, které nesou označení ANSI. Kromě usnadnění vytváření těchto norem ve Spojených státech ANSI podporuje používání amerických norem na mezinárodní úrovni, obhajuje politiku a technické pozice USA v mezinárodních a regionálních organizacích a podporuje přijímání mezinárodních a národních norem tam, kde je to vhodné.

 

REFERENCE NIST: Národní institut pro standardy a technologie (NIST) je laboratoř pro měření norem, která je neregulační agenturou Ministerstva obchodu Spojených států amerických. Oficiálním posláním institutu je podporovat inovaci v USA a průmyslovou konkurenceschopnost pokrokem ve vědě o měření, standardech a technologiích způsoby, které zvyšují ekonomickou bezpečnost a zlepšují kvalitu našeho života. V rámci svého poslání dodává NIST průmyslu, akademické obci, vládě a dalším uživatelům více než 1 300 standardních referenčních materiálů. Tyto artefakty jsou certifikovány jako mající specifické vlastnosti nebo obsah komponent, používané jako kalibrační standardy pro měřicí zařízení a postupy, měřítka kontroly kvality pro průmyslové procesy a experimentální kontrolní vzorky. NIST vydává příručku 44, která poskytuje specifikace, tolerance a další technické požadavky na vážicí a měřicí zařízení.

 

 

 

JAKÉ JSOU DALŠÍ NÁSTROJE A METODY ZÁVODY AGS-TECH Inc. NAMÍSTĚNY K POSKYTOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY?

 

SIX SIGMA: Jedná se o soubor statistických nástrojů založených na dobře známých principech řízení celkové kvality, které umožňují kontinuálně měřit kvalitu produktů a služeb ve vybraných projektech. Tato filozofie komplexního řízení kvality zahrnuje úvahy, jako je zajištění spokojenosti zákazníků, dodávání produktů bez závad a pochopení možností procesu. Přístup řízení kvality six sigma spočívá v jasném zaměření na definování problému, měření relevantních veličin, analyzování, zlepšování a řízení procesů a činností. Řízení kvality Six Sigma v mnoha organizacích jednoduše znamená měřítko kvality, jehož cílem je téměř dokonalost. Six Sigma je disciplinovaný, daty řízený přístup a metodika pro eliminaci defektů a směřování k šesti standardním odchylkám mezi průměrem a nejbližším limitem specifikace v jakémkoli procesu od výroby po transakční a od produktu po službu. Aby bylo dosaženo úrovně kvality Six Sigma, proces nesmí produkovat více než 3,4 defektů na milion příležitostí. Vada Six Sigma je definována jako cokoli mimo specifikace zákazníka. Základním cílem metodologie kvality Six Sigma je implementace strategie založené na měření, která se zaměřuje na zlepšování procesů a snižování variací.

 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM): Jedná se o komplexní a strukturovaný přístup k řízení organizace, jehož cílem je zlepšování kvality produktů a služeb prostřednictvím neustálého zdokonalování v reakci na neustálou zpětnou vazbu. V rámci celkového úsilí o řízení kvality se všichni členové organizace podílejí na zlepšování procesů, produktů, služeb a kultury, ve které pracují. Celkové požadavky na management kvality mohou být definovány samostatně pro konkrétní organizaci nebo mohou být definovány prostřednictvím zavedených norem, jako je řada ISO 9000 Mezinárodní organizace pro normalizaci. Total Quality Management lze aplikovat na jakýkoli typ organizace, včetně výrobních závodů, škol, údržby silnic, hotelového managementu, vládních institucí atd.

 

STATISTICKÁ ŘÍZENÍ PROCESU (SPC): Jedná se o výkonnou statistickou techniku používanou při kontrole kvality pro on-line monitorování výroby dílů a rychlou identifikaci zdrojů problémů s kvalitou. Cílem SPC je předcházet vzniku závad spíše než odhalovat závady ve výrobě. SPC nám umožňuje vyrobit milion dílů s pouze několika vadnými díly, které neprojdou kontrolou kvality.

 

INŽENÝRSTVÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU / UDRŽITELNÁ VÝROBA: Inženýrství životního cyklu se zabývá faktory životního prostředí, protože se týkají návrhu, optimalizace a technických úvah týkajících se každé složky životního cyklu produktu nebo procesu. Nejde ani tak o kvalitní koncept. Cílem inženýrství životního cyklu je zvážit opětovné použití a recyklaci produktů od jejich nejranější fáze procesu návrhu. Související termín udržitelná výroba zdůrazňuje potřebu zachování přírodních zdrojů, jako jsou materiály a energie, prostřednictvím údržby a opětovného použití. Jako takový se nejedná ani o koncept související s kvalitou, ale o životní prostředí.

 

ROBUSTNOST V NÁVRHU, VÝROBNÍCH PROCESECH A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ: Robustnost je design, proces nebo systém, který nadále funguje v rámci přijatelných parametrů navzdory změnám v jeho prostředí. Takové změny jsou považovány za hluk, je obtížné nebo nemožné je kontrolovat, jako jsou změny okolní teploty a vlhkosti, vibrace na dílně atd. Robustnost souvisí s kvalitou, čím robustnější je design, proces nebo systém, tím vyšší bude kvalita produktů a služeb.

 

AGILE MANUFACTURING: Jedná se o termín označující využití principů štíhlé výroby v širším měřítku. Zajišťuje flexibilitu (agilitu) ve výrobním podniku tak, aby mohl rychle reagovat na změny v rozmanitosti produktů, poptávce a potřebách zákazníků. Lze jej považovat za koncept kvality, protože se zaměřuje na spokojenost zákazníka. Agility je dosaženo pomocí strojů a zařízení, které mají vestavěnou flexibilitu a rekonfigurovatelnou modulární strukturu. Dalšími přispěvateli k agility jsou pokročilý počítačový hardware a software, zkrácení doby přechodu, implementace pokročilých komunikačních systémů.

 

VÝROBA PŘIDANÉ HODNOTY: I když to přímo nesouvisí s řízením kvality, má nepřímý vliv na kvalitu. Usilujeme o přidanou hodnotu v našich výrobních procesech a službách. Místo toho, abyste si své produkty nechali vyrábět na mnoha místech a u mnoha dodavatelů, je mnohem ekonomičtější a z kvalitativního hlediska lepší nechat si je vyrábět u jednoho nebo jen u několika dobrých dodavatelů. Přijetí a následné odeslání vašich dílů do jiného závodu na niklování nebo eloxování povede pouze ke zvýšení pravděpodobnosti problémů s kvalitou a zvýšení nákladů. Proto se snažíme pro vaše produkty provádět všechny dodatečné procesy, abyste za své peníze získali lepší hodnotu a samozřejmě lepší kvalitu díky nižšímu riziku chyb nebo poškození při balení, přepravě….atd. z rostliny na rostlinu. AGS-TECH Inc. nabízí všechny kvalitní díly, komponenty, sestavy a hotové výrobky, které potřebujete, z jednoho zdroje. Abychom minimalizovali rizika kvality, provádíme také finální balení a označení vašich produktů, pokud si to budete přát.

 

POČÍTAČOVÁ INTEGROVANÁ VÝROBA: Více o tomto klíčovém konceptu pro lepší kvalitu se můžete dozvědět na naší vyhrazené stránce od kliknutím sem.

 

CONCURRENT ENGINEERING: Jedná se o systematický přístup integrující design a výrobu produktů s cílem optimalizace všech prvků zapojených do životního cyklu produktů. Hlavními cíli souběžného inženýrství je minimalizovat design produktu a technické změny a čas a náklady spojené s přechodem produktu od konceptu návrhu až po výrobu a uvedení produktu na trh. Souběžné inženýrství však potřebuje podporu vrcholového managementu, mít multifunkční a interagující pracovní týmy, potřebuje využívat nejmodernější technologie. I když tento přístup přímo nesouvisí s řízením kvality, nepřímo ke kvalitě na pracovišti přispívá.

 

LEAN MANUFACTURING: Více o tomto klíčovém konceptu pro lepší kvalitu se můžete dozvědět na naší vyhrazené stránce by kliknutím sem.

 

FLEXIBILNÍ VÝROBA: Více o tomto klíčovém konceptu pro lepší kvalitu se můžete dozvědět na naší vyhrazené stránce by kliknutím sem.

AGS-TECH, Inc. se stala prodejcem s přidanou hodnotou společnosti QualityLine production Technologies, Ltd., high-tech společnosti, která vyvinula an Softwarové řešení založené na umělé inteligenci, které se automaticky integruje s vašimi celosvětovými výrobními daty a vytváří pro vás pokročilou analýzu diagnostiky. Tento nástroj je opravdu jiný než kterýkoli jiný na trhu, protože jej lze velmi rychle a snadno implementovat a bude pracovat s jakýmkoliv typem zařízení a dat, s daty v jakémkoli formátu přicházejícími z vašich senzorů, uložených výrobních datových zdrojů, testovacích stanic, ruční zadávání atd. Pro implementaci tohoto softwarového nástroje není třeba měnit žádné ze stávajících zařízení. Kromě monitorování klíčových parametrů výkonu v reálném čase vám tento software AI poskytuje analýzu hlavních příčin, poskytuje včasná varování a výstrahy. Takové řešení na trhu neexistuje. Tento nástroj ušetřil výrobcům spoustu peněz, snížil počet zmetků, vracení, přepracování, prostoje a získal přízeň zákazníků. Snadno a rychle !  Chcete-li si s námi naplánovat Discovery Call a zjistit více o tomto mocném nástroji pro analýzu výroby založeném na umělé inteligenci:

- Vyplňte prosím downloadable QL dotazníkz modrého odkazu vlevo a vraťte se nám e-mailem na sales@agstech.net.

- Podívejte se na modře zbarvené odkazy na brožury ke stažení, abyste získali představu o tomto mocném nástroji.QualityLine Jednostránkové shrnutí aSouhrnná brožura QualityLine

- Zde je také krátké video, které se dostane k věci: VIDEO VÝROBY QUALITYLINE ANNÁSTROJ ALYTIKY

bottom of page